2023-03-21 04:50Pressmeddelande

Två av tre riksdagsledamöter vill kräva fosforåtervinning  

Sveriges riksdagFoto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.

Två av tre riksdagsledamöter vill införa krav på att en viss andel av den fosfor som finns i avloppsslam ska återvinnas, redan under den pågående mandatperioden. Det visar en enkätundersökning som miljöföretaget Ragn-Sells har gjort. Det viktiga näringsämnet fosfor importeras i dag till Europa, bland annat från Ryssland. 
 
Om vi menar allvar med att bygga ett hållbart samhälle måste vi börja använda de råvaror vi redan har, om och om igen. Det gäller särskilt viktiga råvaror som fosfor och det gläder oss att riksdagen är redo att lagstifta om att fosforn måste tas tillvara, säger Susanna Lind, chef för samhällskontakter i Sverige på Ragn-Sells. 
 
Avloppsslam innehåller stora mängder fosfor, ett oersättligt näringsämne i jordbruket. Europa har i stort sett ingen egen produktion av fosfor och är beroende av import, bland annat från Ryssland och Marocko. Runt en tredjedel av Sveriges avloppsslam används i dag som gödning på åkermark, medan två tredjedelar håller för låg kvalitet och skaffas bort med metoder som gör att fosforn går förlorad. 
 
Att Sverige inte redan kräver att så mycket som möjligt av fosforn från reningsverken ska användas på nytt är för oss obegripligt. Hela Europa kan ta ett stort steg mot oberoende och geopolitisk motståndskraft genom att ta vara på den fosfor vi redan har, säger Susanna Lind. 
 
I miljöföretaget Ragn-Sells enkät inför valet ombads kandidaterna ta ställning till följande påstående: ”Sverige bör under den kommande mandatperioden lagstifta om att en viss andel av fosforn från avloppsslam ska utvinnas för att kunna återföras till jordbruket.” Bland de kandidater som sedan valts in i riksdagen svarade två av tre, 66 procent, att förslaget är mycket bra eller ganska bra. 
 
Efter Rysslands invasion av Ukraina har priserna på fosfor stigit kraftigt i hela världen, med höga livsmedelspriser och matbrist som följd. Sverige har ett ansvar att motverka det genom att snabbt bygga ut återvinningen av fosfor, säger Susanna Lind. 
 
En statlig utredning som överlämnades till dåvarande miljöminister Isabella Lövin föreslog redan 2020 att minst 60 procent av fosforn i avloppsslammet från reningsverk av en viss storlek måste återvinnas. Utredningen lyfte särskilt fram ambitionen att avloppsslam ska hanteras som en resurs i en cirkulär ekonomi. Flera andra länder i Europa har redan lagstiftat om sådana krav. Sverige har dock ännu inte initierat en lagstiftningsprocess baserat på utredningen. 
 
För mer information, kontakta gärna: 
Susanna Lind, chef för samhällskontakter i Sverige, 070-927 28 24, susanna.lind@ragnsells.com  
Emma Ranerfors, pressansvarig, 010-723 24 16, press@ragnsells.com 
 
Bild på Susanna Lind, samt övriga pressbilder, finns för nedladdning och fri redaktionell användning här. 
 
Fakta: Fosfor 
Fosfor är ett av de viktigaste näringsämnena i mineralgödsel som tillsammans med andra näringsämnen är nödvändigt för vår livsmedelsproduktion. Fosfor är en ändlig resurs och finns med på EU:s lista över kritiska råvaror (Critical raw materials, CRM).  
 
EU har i dag mycket liten egen produktion av fosfor och är därför beroende av import, ofta från Marocko eller Ryssland. Gödselmedel är uttryckligen undantaget från EU:s sanktioner mot Ryssland, vilket innebär att handeln har kunnat fortsätta, men priserna har stigit kraftigt det senaste året.  
 
Om undersökningen 
Undersökningen genomfördes som en elektronisk enkät inför valet 2022. Enkäten skickades till alla riksdagskandidater på valbar plats och besvarades av 276 personer. 149 av dessa valdes sedan in i riksdagen. Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2021 uppgick Ragn-Sells omsättning till 7,6 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors