2019-04-01 07:30Pressmeddelande

Två tredjedelar av fosforn återförs inte till åkermark

Avloppsslam innehåller fosfor, ett näringsämne som är avgörande för all matproduktion i jordbruket. Miljöföretaget Ragn-Sells återvinning av avloppsslam ersatte 61 000 ton nybruten fosfatmalm under 2018, visar ny statistik. Ändå sprids endast en tredjedel av allt svenskt slam på åkrarna, vilket gör Sverige starkt beroende av importerad fosfor.

– Europa har gjort sig beroende av importerad fosfor från väldigt problematiska källor. Genom att återvinna den fosfor som redan finns i vårt kretslopp kan vi minska brytningen av ny fosfor, samtidigt som vi tryggar svensk matproduktion, säger Lisa Wigh, agronom på Ragn-Sells.

I fjol återvann miljöföretaget Ragn-Sells 180 000 ton avloppsslam av hög kvalitet runt om i Sverige, visar ny statistik. Slammet hygieniseras och kvalitetssäkras för att kunna spridas på åkermark. På så vis återförs omkring 1 100 ton fosfor till åkermark, vilket besparar brytningen av 61 000 ton fosfatmalm.

Trots detta sprids bara en tredjedel av det svenska avloppsslammet på åkermark, enligt Statistiska centralbyråns senaste sammanställning. Resterande två tredjedelar läggs till stor del som täckning av gamla deponier och tömda gruvor.

Näringsämnet fosfor är avgörande för all livsmedelsproduktion i jordbruket. Fosfor är ett av 27 ämnen som EU har listat som kritisk råvara (Critical Raw Material, CRM), vilket innebär ett stort behov av fosforåtervinning. Dessutom ligger 80 procent av världens fyndigheter på omstritt område i Västsahara, där fosfaten också är förorenad av tungmetaller.

– I dag ställer Sverige inga krav på att fosfor eller andra näringsämnen i slammet ska tas tillvara och återföras till åkermark – det måste vi ändra på! Genom lagstiftning kan vi säkra tillgången på en av våra viktigaste råvaror i stället för att kasta bort den, säger Lisa Wigh.

Tyskland införde 2017 en lag som ställer krav på fosforåtervinning ur avloppsslam. Skulle riksdagen lagstifta om att minst 75 procent av slammet ska återvinnas skulle det minska Sveriges behov av importerad fosfor i form av mineralgödsel med 20 procent.

För mer information, kontakta gärna:
Lisa Wigh, 070-927 48 05, lisa.wigh@ragnsells.com

Fakta: Fosfor
Utan fosfor som näring i jordbruket skulle världens skördar halveras. I dag kommer fosforn i handelsgödsel från apatit, som bryts i gruvor. Omkring 80 procent av världens fyndigheter finns på omstritt område i Västsahara och är förorenad av tungmetaller som kadmium och uran.

Fakta: Besparing av fosfatmalm
I EU finns en enda öppen fosforgruva: Siilinjärvi i Finland. Halten fosfat i den malm som bryts är 4,2 procent mätt som P2O5, motsvarande 1,8 procent fosfor. 1 100 ton återvunnen fosfor på åkern sparar därmed 1 100/0,018= cirka 61 100 ton fosfatmalm.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors