2021-07-01 03:50Pressmeddelande

Sveriges jordbruk kan spara 750 000 ton fosfatmalm om året

Varje år läggs nära 14 000 ton fosfor som näring på åkermark i Sverige i form av mineralgödsel. Om fosforn vore återvunnen i stället för importerad skulle det spara brytningen av över 750 000 ton fosfatmalm om året, visar beräkningar som miljöföretaget Ragn-Sells gjort.

– Om vi vill skapa ett hållbart samhälle måste vi börja återanvända råvaror vi redan har – framför allt sådana som kan ta slut, som fosfor. Riksdagen behöver lagstifta om ambitiösa krav på att fosforn i vårt avloppsslam måste återvinnas, säger Anna Lundbom, marknadschef på Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining.

Näringsämnet fosfor är avgörande för att jordbruket ska kunna producera tillräckligt mycket mat. Men Europa är beroende av fosfor från gruvor, som framför allt finns utanför EU. Samtidigt finns stora mängder fosfor i avloppsslammet från reningsverken. I dag kan bara en mindre del av slammet tas tillvara som gödning på åkermark, medan den största delen håller för låg kvalitet och skaffas bort.

Totalt importerades 13 720 ton fosfor i form av mineralgödsel till åkrar i Sverige 2019, enligt Jordbruksverkets senaste statistik. Det kräver brytning av över 750 000 ton fosfatmalm.

– Andra EU-länder, som Tyskland, har redan infört tuffa krav på återvinning av fosforn i avloppsslam. Sverige måste följa efter så att vi förvandlar dagens reningsverk till resursverk som producerar viktiga råvaror på ett cirkulärt sätt. Samtidigt kan modern precisionsgödsling leda till att vi sprider mindre fosfor på åkermark, säger Anna Lundbom.

Ett hinder för återvinning är att EU:s regler stoppar användning av återvunnen fosfor från avfall i foder och gödningsmedel, oberoende av fosforns kvalitet. Reglerna lever kvar trots att EU pekat ut fosfor som en råvara vi inte klarar oss utan och riskerar att få brist på. EU-kommissionens jord till bord-strategi innebär också att 25 procent av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt 2030, vilket ökar behovet av att kunna använda återvunnen fosfor.

– Vi kan inte fortsätta att ställa andra krav på återvunnen fosfor än vi gör på den som kommer från gruvor, utan kvaliteten på varan ska alltid vara avgörande. Vi ser fram emot att jobba tillsammans med regeringen för att förändra EU:s regelverk och skapa riktiga kretslopp, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

EasyMining har utvecklat tekniken Ash2Phos, som utvinner över 90 procent av fosforn ur askan från förbränt avloppsslam. Samtidigt tas så gott som alla föroreningar bort så att produkten är den renaste fosforn på marknaden. EasyMining tilldelades nyligen 51 miljoner kronor från Klimatklivet, Sveriges satsning på innovation som minskar klimatutsläpp, för att bygga en anläggning för fosforåtervinning i Helsingborg.

För mer information, kontakta gärna
Anna Lundbom, marknadschef, EasyMining, 070-927 28 29, anna.lundbom@ragnsells.com
Pär Larshans, hållbarhetschef, Ragn-Sells, 070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com
Emma Ranerfors, pressansvarig Ragn-Sells, 010-723 24 16, press@ragnsells.com

Bild på Anna Lundbom, Pär Larshans och Emma Ranerfors, samt övriga pressbilder, finns för nedladdning och fri redaktionell användning här.
 
Fakta: Fosfor
Grundämnet fosfor, med den kemiska beteckningen P, ingår i mineralgödsel och är nödvändigt för jordbrukets matproduktion. Både Sverige och EU är beroende av import, främst från Marocko (Västsahara), Kina och Ryssland. Fosfor kommer i dag från fosfatmalm som bryts i gruvor.

Malmen innehåller ofta föroreningar som den giftiga tungmetallen kadmium. Kadmiumet följer med i gödslet, tas upp av växter och hamnar på våra tallrikar. Enligt Kemikalieinspektionen orsakas vart sjunde benbrott hos svenska kvinnor av kadmium.

En regeringsutredning som lades fram under 2020 föreslår ett lagkrav på att minst 60 procent av den fosfor som finns i Sveriges avloppsslam måste återvinnas. Det innebär ett stort behov av nya lösningar för återvinning. Flera andra länder i Europa har redan lagstiftat om liknande krav.

I miljömålsberedningens delbetänkande Havet och människan, som presenterades i januari 2021, föreslår beredningen att Sverige ska driva på inom EU för så kallad kvotplikt, alltså att en viss andel av näringsämnen i mineralgödsel måste vara återvunnen råvara. I Sveriges handlingsplan för cirkulär ekonomi ges Naturvårdsverket i uppdrag att utreda vilka materialflöden som kan bli aktuella för kvotplikt i Sverige.

Fakta: Besparing av fosfatmalm
I EU finns en enda öppen fosforgruva: Siilinjärvi i Finland. Halten fosfat i den malm som bryts är 4,2 procent mätt som P2O5, motsvarande 1,8 procent fosfor. Om hela Sveriges användning av fosfor i mineralgödsel hade varit återvunnen hade alltså 13 720 / 0,018 = 762 000 ton fosfatmalm inte behövt brytas.

I verkligheten hade effekten varit ännu större, eftersom stora mängder gråberg tas upp samtidigt med fosfatmalmen.Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar, avgiftar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2300 medarbetare, varav 1500 i Sverige, och omsatte 6,6 miljarder SEK år 2020. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors