2020-11-26 07:30Pressmeddelande

Statlig studie: Ny teknik tar bort farliga PFAS-ämnen ur vatten

null

En ny reningsmetod tar bort mer än 99 procent av flera hormonstörande PFAS-ämnen ur vatten, visar en ny studie från det statliga forskningsinstitutet RISE. Reningstekniken SELPAXT har utvecklats av innovationsbolaget Chromafora, delägt av miljöföretaget Ragn-Sells, och kan kopplas in på befintliga anläggningar.

PFAS är en stor grupp konstgjorda kemikalier som är mycket svåra att får bort ur ekosystemet eftersom de är svåra att bryta ned. Ämnena hittas i dricksvatten och livsmedel i Sverige och har i studier kopplats till hormonrubbningar, fertilitetsproblem och cancer.

– Forskning pekar tydligt på att PFAS-ämnen utgör en risk både för människors hälsa och för miljön. Det är oerhört glädjande att forskningsinstitutet RISE bekräftar att Chromaforas metod avgiftar förorenat vatten till nästan hundra procent, säger Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef på miljöföretaget Ragn-Sells och styrelseordförande i Chromafora.

På uppdrag av Försvarsmakten har det statliga forskningsinstitutet RISE utvärderat Chromaforas reningsteknik, SELPAXT. Studien, som mätte reningen av elva av de vanligaste PFAS-ämnena, visar att tekniken tar bort dem med en reningsgrad på upp till över 99 procent. Bland de ämnen som renades bort så gott som helt fanns PFOS och PFOA, två välkända ämnen som båda är förbjudna på grund av sin skadlighet.

– PFAS är ett växande problem i samhället, inte minst eftersom gruppen omfattar så många snarlika ämnen. Eftersom vår teknik har visat sig ha god effekt på många fler PFAS-ämnen än bara de vanligaste har den mycket stor potential att rena vatten från föroreningar i industrier, på deponier och i kommunala system, säger Johan Seijmer, vd för Chromafora.

SELPAXT är ett containerbaserat system som är färdigt att kopplas in på befintliga anläggningar. Reningen sker med särskilda filter och biologiskt nedbrytbara kemikalier och kan anpassas för att selektivt rena bort enskilda molekyler. PFAS-avfallet som blir kvar är i vätskeform och går enkelt att förstöra så att de skadliga ämnena tas bort ur kretsloppet. Processen är okänslig för glykol som förekommer vid exempelvis flygplatser och går att anpassa till att ta bort andra miljöföroreningar såsom läkemedelsrester.

Högfluorerade ämnen, PFAS, är en grupp på över 4 700 syntetiskt framställda kemikalier som är vatten- och smutsavstötande. Ämnena har använts i stor skala i rengöringsmedel, impregneringsmedel och brandskum sedan 1950-talet, men finns också i bland annat matförpackningar, elektronik och skönhetsprodukter. Hos människan lagras PFAS i huvudsak i lever och blod. Ämnena kan överföras till foster via moderkakan och till spädbarn via modersmjölk.

För mer information, kontakta gärna

Johan Seijmer, vd, Chromafora, 073-800 61 63, johan.seijmer@chromafora.com
Anders Kihl, styrelseordförande för Chromafora, forsknings- och utvecklingschef på miljöföretaget Ragn-Sells, 070-927 26 84, anders.kihl@ragnsells.com
Medialinjen, 070-927 24 00, medialinjen@ragnsells.com

Pressbilder för fri redaktionell finns att ladda ned kopplat till denna nyhet.

Fakta om studien
Samarbetsprojektet Testbed PFAS drivs av det statliga forskningsinstitutet RISE tillsammans med Fortifikationsverket, Försvarets Materielverk och Försvarsmakten. Syftet är bland annat att hitta PFAS-fria brandsläckningsmedel och metoder för efterbehandling av vatten och mark som förorenats av PFAS.

Som en del av projektet utvärderar RISE olika metoder för att behandla PFAS-föroreningar i mark och vatten och återställa kontaminerad mark. RISE:s rapport visar att Chromaforas metod SELPAXT tar bort elva av de vanligaste PFAS-ämnena med en reningsgrad på upp till över 99 procent.

Fakta: Chromafora
Chromafora är ett innovationsbolag inom kemiteknik där Ragn-Sells är en av huvudägarna. Bolaget har idag två patenterade tekniker för vattenrening, SELMEXT och SELPAXT. Båda teknikerna går ut på att avgifta och med hjälp av selektivitet minska avfallsmängderna. Processerna minskar även resursuttaget av flera kritiska råmaterial då flera olika material kan utvinnas ur avfallet och recirkuleras.

Chromafora grundades 2010 av Dr Gaston Lavén och Dr Martin Kullberg och ägs av grundarna samt Ragn-Sells, Zentricity Holding, ALMI och privata investerare.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors