2020-01-17 10:20Pressmeddelande

Slamutredningen klar: Ragn-Sells välkomnar krav på återföring av fosfor ur avloppsslam

null

Ett stort steg åt rätt håll – så kommenterar miljöföretaget Ragn-Sells fredagens utredningsförslag, som bland annat innebär att minst 60 procent av näringsämnet fosfor i avloppsslam måste återföras till åkermark. I dag förspills största delen av den värdefulla resursen, samtidigt som Sverige och EU är beroende av problemfylld import.

– Äntligen ska Sverige börja ta bättre vara på de näringsämnen vi redan har! Nu behöver riksdagen fatta ett snabbt och tydligt beslut så att kommunerna kan börja planera sin framtida slamhantering, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på miljöföretaget Ragn-Sells.

Utredningen, som letts av Gunnar Holmgren, presenterades på fredagen för miljöminister Isabella Lövin (MP). Den föreslår att minst 60 procent av fosforn i avloppsslammet från reningsverk av en viss storlek måste återvinnas. När det gäller spridning av slam direkt på åkermark lämnar utredningen två alternativ: Ett som innebär ett omfattande förbud, och ett förslag som medger att slam som klarar nya kvalitetskrav fortsatt ska kunna användas som gödning.

– Utredningen slår fast att kvaliteten är avgörande snarare än varifrån näringsämnena kommer, vilket är mycket bra även om riksdagen bör höja ambitionsnivån för återföring till mer än 60 procent. Sverige är redan världsledande på att värna kvaliteten på avloppsslam och vi förutsätter att riksdagen lagstiftar enligt det förslag som medger att slam av hög kvalitet används som gödning, säger Pär Larshans.

I dag läggs ungefär en tredjedel av Sveriges slam på åkermark tack vare kvalitetssäkringssystemet Revaq, som väntas utgöra grunden i det nya kvalitetskravet om utredarens förslag blir lag. Det nya förslaget innebär att mer fosfor från resterande två tredjedelar måste tas tillvara, till exempel genom att slammet bränns så att fosforn kan utvinnas.

– Det är vansinne att Sverige inte redan kräver att så mycket som möjligt av fosforn från reningsverken ska tas tillvara. Ragn-Sells teknik Ash2Phos utvinner 90–95 procent av fosforn ur förbränt avloppsslam och kommer att vara till stor nytta för kommuner som ska klara de nya kraven, säger Pär Larshans.
Utredningens förslag ger reningsverken 12 eller 15 år på sig att genomföra förändringarna, beroende på storlek. Därmed väntas omställningen gå långsammare än i andra EU-länder, som Tyskland.

– Den långa tidsfristen kan bli ett stort problem om det gör att slöseriet med fosfor till och med ökar under tiden – det är illa nog som det är. Det kan riksdagen åtgärda genom styrmedel som ser till att en stor del av fosforn i slammet återvinns enligt ambitionen i den nya lagstiftningen redan under övergångsperioden, säger Pär Larshans.

Inför valet 2018 frågade Ragn-Sells riksdagskandidater från alla partier om deras inställning till att lagstifta om krav på återföring av fosfor från avloppsslam. Två tredjedelar av de kandidater som sedan fick en riksdagsplats står bakom sådan lagstiftning, medan bara sju procent motsatte sig.

– En överväldigande majoritet i riksdagen vill ha det krav som utredningen föreslår. Därför finns det inget att vänta på – vi hoppas att lagstiftningen kommer på plats så snart som möjligt, säger Pär Larshans.

Fosfor är ett av de viktigaste näringsämnena i mineralgödsel och en förutsättning för att jordbruket ska producera tillräckligt mycket mat. Majoriteten av världens reserver av fosfat finns på omstritt område i Västsahara där råvaran är förorenad av kadmium, uran och andra giftiga ämnen. EU har mycket liten egen produktion och är helt beroende av import. 

Läs hela utredningen här


För mer information, kontakta gärna
Pär Larshans, hållbarhetschef, 070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com
Ragn-Sells Medialinjen, 070-927 24 00, medialinjen@ragnsells.com

Bild på Pär Larshans, samt övriga pressbilder, finns för nedladdning och fri redaktionell användning här.

Fakta: Ash2Phos
Ragn-Sells innovationsbolag Easymining har utvecklat den patenterade Ash2Phos-tekniken. Tekniken gör att ren fosfor kan utvinnas ur exempelvis aska från förbränt avloppsslam. Ash2Phos-tekniken möjliggör ett cirkulärt flöde av fosfor eftersom över 90 procent av råvaran kan tas tillvara ur avloppsslammet och användas på nytt i jordbruket.

Fakta: Revaq
Revaq är ett certifieringssystem med syfte att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk. Certifieringen ska säkra förbättrad kvalitet på avloppsvattnet som kommer till reningsverken, vilket i sin tur ger slam av betydligt högre kvalitet. På så vis säkerställs att växtnäring från avloppsslam produceras på ett ansvarsfullt sätt som uppfyller fastställda krav.

Fakta: Fosfor
Fosfor är en del av mineralgödsel och därmed en fundamental komponent i jordbrukets produktion av livsmedel. EU har i dag mycket liten egen produktion av fosfor och är därför beroende av import, ofta från Marocko eller Ryssland. Världens största fyndigheter av fosfatmalm finns på omstritt område i Västsahara, där råvaran också är förorenad av tungmetaller och radioaktiva ämnen. Fosfor är ett av 27 ämnen på EU:s lista över kritiska råvaror (Critical raw materials, CRM), eftersom det är en begränsad och livsviktig råvara vars anskaffning är problematisk.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors