2021-12-20 04:40Pressmeddelande

Sex av tio svenskar vill minska sitt klimatavtryck 2022

Ny Sifoundersökning på uppdrag av miljöföretaget Ragn-Sells visar att sex av tio svenskar vill minska sitt klimatavtryck 2022.Ny Sifoundersökning på uppdrag av miljöföretaget Ragn-Sells visar att sex av tio svenskar vill minska sitt klimatavtryck 2022.

Sex av tio svenskar, 59 procent, vill minska sitt klimatavtryck under det kommande året. Samtidigt känner nästan hälften, 47 procent, oro för att deras konsumtion belastar miljö och klimat. Det visar en ny Sifoundersökning på uppdrag av miljöföretaget Ragn-Sells.

– Det är glädjande att så många vill minska sin påverkan på klimatet, men de kan inte göra allt på egen hand. Genom att använda mer återvunnet material i samhället kan vi minska både utsläppen och slöseriet med värdefulla råvaror, säger Linnéa Sellberg, affärsutvecklare och ägarrepresentant på Ragn-Sells.

Sex av tio svenskar, 59 procent, svarar att det är viktigt för dem att minska sitt klimatavtryck under 2022. Det gäller kvinnor i högre utsträckning än män: 68 procent av kvinnorna vill minska sitt klimatavtryck, jämfört med 50 procent bland männen.

Samtidigt uppger nästan hälften av svenskarna, 47 procent, att de känner sig oroliga över att deras konsumtion belastar miljö och klimat. Även här är skillnaden mellan könen tydlig: Fler kvinnor känner sig oroliga för den egna konsumtionens miljö- och klimatpåverkan, 55 procent jämfört med 39 procent bland männen.

– Nästan hälften av utsläppen i världen kommer från vårt sätt att hela tiden skaffa fram nya råvaror i stället för att återvinna dem vi redan har. För att människor ska slippa känna oro över sin konsumtion måste tillverkare använda mycket mer återvunnet material i sina produkter – det är uppenbart att efterfrågan finns, säger Linnéa Sellberg.

Tidigare undersökningar som Ragn-Sells genomfört har också visat att de flesta svenskar är beredda att betala lite mer för produkter som innehåller en större del återvunnet material. En stor majoritet skulle också gärna se en märkning som visar hur stor andel av materialet i produkter som är återvunnet.

Enligt en rapport från ansedda Ellen MacArthur Foundation står vårt sätt att skaffa fram nya råvaror till allt vi producerar för 45 procent av de globala utsläppen. Större delen kan åtgärdas genom att ställa om till en cirkulär ekonomi, där råvaror återvinns och används om och om igen.

Den grupp som tycker att det är viktigast att minska sin klimatpåverkan under 2022 är de äldsta: I gruppen 65–79 år vill 65 procent göra det. Oron för hur den egna konsumtionen belastar miljö och klimat är starkast bland yngsta, 18–29-åringarna. I den åldersgruppen uppger 55 procent att de känner sig oroliga.

För mer information, kontakta gärna
Linnéa Sellberg, affärsutvecklare och ägarrepresentant, 070-927 29 37, linnea.sellberg@ragnsells.com
Emma Ranerfors, pressansvarig, 010-723 24 16, press@ragnsells.com

Fakta: Cirkulär ekonomi
I en cirkulär ekonomi finns inget avfall, bara resurser. Produkter designas så att de går att plockas isär i sina beståndsdelar, och så att olika material kan återvinnas för att användas igen i ett kretslopp. Det innebär att resurser som en gång har tagits upp ur jorden blir kvar i kretsloppet, och att de behåller sitt värde under lång tids användning. I dag är det ofta mer lönsamt att använda nya råvaror när vi producerar varor, trots att det redan finns fullt återanvändbara råvaror i omlopp.
Läs mer på vår hemsida.

Fakta: Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Sifo på uppdrag av Ragn-Sells i form av 1 000 online-intervjuer under perioden 17–29 november 2021. Frågorna som ställdes i undersökningen var: ”Hur viktigt är det för dig att sänka ditt klimatavtryck under 2022?” samt ”Känner du dig orolig över att din konsumtion belastar miljö och klimat?”

Svaren på frågan ”Hur viktigt är det för dig att sänka ditt klimatavtryck under 2022?” fördelade sig som följer:

Mycket viktigt: 17 procent (kvinnor 22 procent, män 13 procent)
Ganska viktigt: 42 procent (kvinnor 46 procent, män 38 procent)
Inte särskilt viktigt: 27 procent (kvinnor 22 procent, män 32 procent)
Inte alls viktigt: 10 procent (kvinnor 4 procent, män 15 procent)
Tveksam, vet ej: 4 procent (kvinnor 6 procent, män 3 procent)

Svaren på frågan ”Känner du dig orolig över att din konsumtion belastar miljö och klimat?” fördelade sig som följer:

Ja, ofta: 9 procent (kvinnor 12 procent, män 7 procent)
Ja, ibland: 38 procent (kvinnor 43 procent, män 32 procent)
Nej, sällan: 37 procent (kvinnor 36 procent, män 39 procent)
Nej, aldrig: 15 procent (kvinnor 8 procent, män 22 procent)
Tveksam, vet ej: 1 procent (kvinnor 1 procent, män 0 procent)


Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2 300 medarbetare. År 2020 uppgick Ragn-Sells omsättning till 6,6 miljarder kronor. För mer information: www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors
Linnéa Sellberg
Affärsutvecklare och ägarrepresentant
Linnéa Sellberg