2018-03-06 07:40Pressmeddelande

Ragn-Sells: Ställ krav på fosforåtervinning nu

null

Sverige bör lagstifta om att minst 50 procent av fosforn från avloppsslam återförs till åkermarken. Dessutom är det dags att kliva av avfallstrappan och i stället sätta fokus på hur vi använder resurser i samhället. Det skriver miljöföretaget Ragn-Sells i sin motion till årets Klimatriksdag.

– Fosfor är helt avgörande för att vi ska kunna odla mat, men i dag slösar vi bort största delen. Sverige bör inspireras av Tyskland och ställa tydliga krav på att mer fosfor från avloppsslam tas tillvara och gör ny nytta i jordbruket, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sellsföretagen.

Utan fosfor som gödning skulle skördarna i det svenska jordbruket halveras. Fosforn hamnar sedan via toaletter i avloppsslam som går till våra reningsverk. Därifrån återförs i dag bara 25 procent av slammet till åkermarken, medan 75 procent används för att täcka över gamla deponier och gruvavfall.

Nästan all fosfor som används inom EU i dag importeras, till stor del från problematiska områden i det omstridda Västsahara. Fyndigheterna har också problem med giftiga föroreningar, bland annat kadmium och arsenik. Därför har EU tagit upp fosfor på sin lista över 27 kritiska råvaror (Critical raw materials, CRM).

– Vårt sätt att leva bygger på en ohållbar användning av naturresurser, vilket gör det omöjligt att möta klimatutmaningen. I dag har vi tekniken för att utvinna mer än 90 procent av fosforn ur avloppsslam, samtidigt som giftiga tungmetaller tas bort ur kretsloppet. Men utan politiska beslut blir det ingen förändring, säger Pär Larshans.

Tyskland införde nyligen en ny lag som kommer att tvinga alla reningsverk över en viss storlek att återvinna stora delar av fosforn i det avloppsslam de hanterar.

I sin motion föreslår Ragn-Sells också att den så kallade avfallstrappan ska kompletteras med styrande principer för synen på avfall och återvinning. Avfallstrappans syfte är framför allt att minska mängden avfall som genereras i samhället. Det räcker inte om vi ska kunna ställa om till en cirkulär ekonomi, argumenterar Ragn-Sells, som vill att den kompletteras med en princip som syftar till minskat resursuttag.

Läs hela Ragn-Sells motion till klimatriksdagen här.

Läs mer om Ragn-Sells arbete med fosforåtervinning här.

För mer information, kontakta gärna

Pär Larshans, hållbarhetschef, 070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com

Fakta: Klimatriksdag

Klimatriksdagen är ett initiativ som strävar efter att klimatfrågan ska få en central roll i den svenska valrörelsen. Bland de aktörer som ställt sig bakom Klimatriksdagens värdegrund finns ÅF, Naturskyddsföreningen, ZeroMission, Friluftsfrämjandet, KRAV och Fores. 

klimatriksdagen.se

Fakta: Fosfor och kritiska råvaror (CRM)

Grundämnet fosfor ingår i alla former av konstgödsel och är avgörande för att jordbruket ska kunna producera så mycket mat som det gör i dag.

Fosforn i gödsel kommer från fosfatmalm, som bryts i gruvor. Över 70 procent av världens fyndigheter av fosfat finns i dag i Västsahara, ett område som ockuperas av Marocko sedan 1975. Inget land har erkänt Marockos rätt till området.

Svårigheterna med att på ett stabilt sätt förse jordbruket med fosfor har lett till att EU har tagit upp ämnet på sin lista över kritiska råvaror (Critical raw materials, CRM).

CRM-listan utökades hösten 2017 och upptar i dag 27 ämnen, som är avgörande för dagens produktion av varor och för omställningen till ett mer digitaliserat samhälle. På listan finns bland annat en rad ämnen som krävs för att tillverka våra datorer och telefoner, som sällsynta jordartsmetaller. Även teknologi för hållbar energiproduktion är beroende av ämnen på CRM-listan.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors