2021-12-14 15:39Pressmeddelande

Ragn-Sells överklagar nej till fosforåtervinning i Helsingborg

Ragn-Sells överklagar mark- och miljödomstolens avslag på ansökan om miljötillstånd för en anläggning för fosforåtervinning i Helsingborg.Ragn-Sells överklagar mark- och miljödomstolens avslag på ansökan om miljötillstånd för en anläggning för fosforåtervinning i Helsingborg.

Miljöföretaget Ragn-Sells överklagar mark- och miljödomstolens avslag på ansökan om miljötillstånd för en anläggning för fosforåtervinning i Helsingborg. Domstolen konstaterar att satsningen innebär stor klimatnytta och att miljöpåverkan skulle bli försumbar, men väljer trots det att inte ge tillstånd.

Målet för satsningen är att producera fosfor från förbränt avloppsslam i Helsingborg och ersätta klimatbelastande fosfor från gruvor utanför Europa.

– Det är glädjande att domstolen slår fast att vår fosforåtervinning bidrar till klimatomställningen och medför försumbara metallutsläpp. Men tolkningen att sådana försumbara utsläpp står i vägen för ett miljötillstånd är orimlig. Om den skulle stå sig blir det omöjligt att bygga såväl hållbara industrier som nya bostäder längs Öresund, och därför överklagar vi domen, säger Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef på Ragn-Sells.

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt konstaterar att utsläppet av metaller till vatten kring den planerade anläggningen skulle bli ”försumbart”, men väljer ändå att avslå ansökan. Allt utom nollutsläpp innebär ett hinder för tillstånd, enligt rätten, som också skriver att etableringen har ”viktig betydelse för ett resurseffektivt omhändertagande av den ändliga resursen fosfor samt för samhällets klimatomställning i stort”. Tolkningen skulle innebära att varje förändring kring Öresund stoppas, exempelvis nya bostadsområden eller en utökning av kapaciteten i reningsverken.

– Vår satsning i Helsingborg skulle tvärtom ta bort stora mängder metaller ur kretsloppet genom en cirkulär hantering av avloppsslam. Då blir det inte rimligt att neka miljötillstånd på grund av det rätten säger är försumbara tillskott av samma metaller. Om Sverige ska nå målet att vara klimatneutralt 2045 måste vi kunna satsa på storskalig innovation som sänker utsläppen kraftigt, och det är väldigt ont om tid, säger Anders Kihl.

Eftersom den fosfor som ska produceras ersätter motsvarande produkt från jungfruliga råvaror minskas de totala klimatutsläppen med över 20 000 ton koldioxidekvivalenter varje år. Projektet har därför tilldelats 51 miljoner kronor från Klimatklivet, Sveriges satsning på innovation som minskar klimatutsläpp. Fullt utbyggd väntas anläggningen skapa minst 30 nya arbetstillfällen.

Näringsämnet fosfor är avgörande för att jordbruket ska kunna producera tillräckligt mycket livsmedel. Men i dag är Europa beroende av fosfor från gruvor i andra delar av världen. Samtidigt finns stora mängder fosfor i avloppsslammet från svenska reningsverk. En mindre del av slammet används som gödning på åkermark, men största delen håller för låg kvalitet och skaffas bort.

Därför har Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining utvecklat tekniken Ash2Phos, som utvinner över 90 procent av fosforn ur askan från förbränt avloppsslam. Samtidigt tas föroreningar bort. Ragn-Sells avsikt är att bygga den första storskaliga Ash2Phos-anläggningen på kemiföretaget Kemiras industripark i Helsingborg, i samarbete med Kemira. Storskalig industriverksamhet kräver alltid miljötillstånd.

– Att ta vara på värdefulla råvaror i avloppsslam är ett stort steg mot ökad cirkularitet inom vattenindustrin. Genom vårt samarbete med Ragn-Sells vill vi ge Europa tillgång till en lokal, hållbar källa till fosfor och minska beroendet av att importera fosfor från gruvor i andra länder, säger Peter Kihlgren, vd på Kemira.

Valet av etableringsort föll på Helsingborg tack vare stadens goda förutsättningar när det gäller råvaruförsörjning, infrastruktur och hållbart företagande, samtidigt som Kemiras verksamhet är etablerad i staden sedan länge.

För mer information, kontakta gärna
Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef, Ragn-Sells, 070-927 26 84, anders.kihl@ragnsells.com
Peter Kihlgren, vd, Kemira, 042-17 10 00, peter.kihlgren@kemira.com
Emma Ranerfors, pressansvarig, Ragn-Sells, 010-723 24 16, press@ragnsells.com

Läs mark- och miljödomstolens pressmeddelande här.

Bild på Anders Kihl, samt övriga pressbilder, finns för nedladdning och fri redaktionell användning här.
 
Fakta: Fosfor
Grundämnet fosfor, med den kemiska beteckningen P, ingår i mineralgödsel och är nödvändigt för jordbrukets matproduktion. Både Sverige och EU är beroende av import, främst från Marocko (Västsahara), Kina och Ryssland. Fosfor kommer i dag från fosfatmalm som bryts i gruvor.

Malmen innehåller ofta föroreningar som den giftiga tungmetallen kadmium. Fosfor som framställts från fosfatmalm kan därför innehålla kadmium som sedan tas upp av växter och hamnar på våra tallrikar. Fosforgödning som produceras från förbränt avloppsslam med Ash2Phos-metoden innehåller inte kadmium. Enligt Kemikalieinspektionen orsakas vart sjunde benbrott hos svenska kvinnor av kadmium.

En regeringsutredning som lades fram under 2020 föreslår ett lagkrav på att minst 60 procent av den fosfor som finns i Sveriges avloppsslam måste återvinnas. Det innebär ett stort behov av nya lösningar för återvinning. Flera andra länder i Europa har redan lagstiftat om liknande krav.Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2 300 medarbetare. År 2020 uppgick Ragn-Sells omsättning till 6,6 miljarder kronor. För mer information: www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors