2018-07-04 07:00Pressmeddelande

Ragn-Sells och LKAB utvinner mineraler ur gruvavfall

null

Miljöföretaget Ragn-Sells inleder ett samarbete med det statliga gruvbolaget LKAB för att börja utvinna värdefulla mineraler ur gruvavfall. Genom Ragn-Sells patenterade teknik kan såväl fosfor som sällsynta jordartsmetaller i avfallet tas till vara. Projektet inleds hösten 2018. 

– Vårt sätt att leva i dag bygger på en ohållbar användning av naturresurser. Genom det här långsiktiga samarbetet kan Ragn-Sells tillsammans med LKAB bidra till att värdefulla mineraler tas till vara och kommer tillbaka in i kretsloppet, säger Ragn-Sells koncernchef Lars Lindén.

Utan fosfor som näring i jordbruket skulle hälften av världens matproduktion försvinna. LKAB:s produktion av fosfor ur gruvavfall kan täcka Sveriges årsförbrukning fem gånger om.

Ragn-Sells process för att utvinna mineraler ur avfallet från LKAB:s järnmalmsproduktion kallas KMAP och bygger på CleanMAP®-teknologin, ett världspatent utvecklat av Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining. Processen innebär att ammoniumfosfat, den avgörande beståndsdelen i gödselmedel, och sällsynta jordartsmetaller utvinns på ett mycket energieffektivt sätt. Samtidigt kan de giftiga ämnena fluor och arsenik tas bort ur kretsloppet.

– Vi är glada över att bidra till att Sverige ställer om till en cirkulär ekonomi och kan bli självförsörjande på fosfor och andra viktiga råvaror. Den 17 juli är vi inbjudna av FN för att berätta om hur vår teknik för fosforåtervinning bidrar till arbetet med de globala målen för hållbar utveckling, säger Lars Lindén.

EU är i dag helt beroende av importerad fosfor. Den enda producent som finns i Europa täcker bara en tiondel av behovet. Sällsynta jordartsmetaller, som krävs för att tillverka bland annat datorer och telefoner, importeras nu till 100 procent av EU, framför allt från Kina. Såväl fosfor som sällsynta jordartsmetaller är upptagna på EU:s lista över kritiska råvaror (CRM).

I samarbetets första skede projekteras för två pilotanläggningar, en i Malmfälten och en sannolikt i Uppsala. Den första skapar ett koncentrat av den apatitmalm som finns i gruvavfallet, medan den andra förädlar koncentratet.

För mer information, kontakta gärna

Cecilia Zarbell, kommunikationschef, 070-927 24 00, cecilia.zarbell@ragnsells.com


Fakta: CleanMAP®

CleanMAP®-teknologin möjliggör en mycket energi- och kostnadseffektiv produktion av mycket rent ammoniumfosfat. Kadmiumhalten i ammoniumfosfatprodukten ligger under 1 mg kadmium per kilo fosfor, vilket är betydligt renare än de renaste fosforgödselmedlen som finns på marknaden i dag. CleanMAP®-teknologin kan integreras i processer för fosforutvinning från jungfrulig eller återvunnen råvara, exempelvis rötslam eller som nu från avfallsand från LKAB:s produktion.

Fakta: KMAP

Processen är särskilt utvecklad för att processa apatit ifrån LKAB:s gruvavfall. Processen kan hantera de båda typer av apatit som LKAB producerar i Kiruna respektive Malmberget och utvinner förutom fosfor även de sällsynta jordartsmetallerna. I processen avskiljs den arsenik och det fluor som apatiten innehåller, så att det kan tas ur kretsloppet i stället för att hamna på åkrarna via fosforgödselmedel.

Fakta: Fosfor

Utan fosforgödselmedel skulle jordbruket bara kunna producera hälften så mycket mat. Samtidigt är fosfor ett bristämne: I dag finns bara en fosfatfyndighet i Europa. Den ligger i Finland och producerar knappt 10 procent av Europas fosforbehov. Bristen gör att fosfor har tagits upp på EU:s lista över kritiska ämnen (Critical Raw Materials, CRM).

Världens största fyndighet finns i nordvästra Afrika. Fosfatmalmen därifrån innehåller höga halter av tungmetallen kadmium och det radioaktiva ämnet uran. LKAB:s fosforprodukt kommer vara fri från tungmetaller och radioaktiva substanser och minskar samtidigt beroendet av import från länder i geopolitiskt utmanande områden.

Fakta: Sällsynta jordartsmetaller

Sällsynta jordartsmetaller är samlingsnamnet på en grupp metalliska grundämnen. Enligt internationella konventioner räknas totalt 17 grundämnen hit. Många av dem upptäcktes under 1700- och 1800-talen.

I dag kommer 95 procent av världens totala produktion från gruvor i Kina. Ämnena är avgörande för tillverkningen av bland annat datorprocessorer, mobiltelefoner och batterier.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors