2019-05-27 07:35Pressmeddelande

Ragn-Sells investerar i smartare och effektivare teknik för egenproducerad el

null

Redan idag produceras el från deponigas lokalt på kretsloppsanläggningen Häradsudden utanför Norrköping. Nu väljer miljöföretaget Ragn-Sells att investera i ny, framtidssäkrad teknik från Againity AB, för att maximera elproduktionen. Den nya tekniken göra att anläggningens totala elektriska verkningsgrad ökar.

– För oss handlar det om att hitta ständiga förbättringar som leder oss mot ett mer hållbart samhälle. I och med denna investering nyttjar vi de resurser som redan finns, slutar elda för kråkorna och är med och bidrar till en minskad klimatpåverkan, säger Erik Gustafsson, anläggningsansvarig Ragn-Sells Häradsudden.

Den nuvarande produktionen på Ragn-Sells Häradsudden drivs till stora delar av egenproducerad el från deponigas och överskottet säljs på elnätet. Idag är endast två av tre gasturbiner i drift och dessa två gasturbiner börjar bli slitna och tappar hela tiden i elektrisk verkningsgrad.

Ragn-Sells har utvärderat flera olika alternativ och har nu bestämt sig för en unik teknisk lösning från företaget Againity AB. Beslutet föll på en så kallad kombianläggning (gasturbin med en påkopplad ORC-turbin). I och med den nya anläggningen kommer den totala elektriska verkningsgraden att öka, vilket gör att elproduktionen, oavsett svängningar i gasmängd och tillgänglighet på gasturbinerna, maximeras.

– Tidigare har det krävts betydligt större anläggningar för att få lönsamhet i en kombianläggning därför känns det extra kul med vårt samarbete med Ragn-Sells Häradsudden. Vi kommer att integrera befintliga turbiner i systemet för att få ut så stor effekt som möjligt ur den gas som tas ur deponin, säger Elin Ledskog, säljansvarig på Againity AB.

– Ekonomiskt genererar investeringen ingen hög avkastning, men med hänsyn till miljön och ur ett hållbarhetsperspektiv vore det skamligt att inte ta tillvara på bränslet som finns på vår anläggning. Våra kunder och samarbetspartners ska känna sig trygg med att deras avfall hanteras på ett resurseffektivt och klimatsmart sätt, säger Erik Gustafsson, Ragn-Sells.

För mer information, kontakta:

Erik Gustafsson, anläggningsansvarig Ragn-Sells Häradsudden, 070-927 23 50, erik.gustafsson@ragnsells.com 

Elin Ledskog, säljansvarig Againity, 070-529 32 23, elin.ledskog@againity.com  

Fakta: Ragn-Sells Häradsudden

Häradsudden i Norrköping är en av Sveriges största behandlingsanläggningar för avfall och drivs sedan 2015 av Ragn-Sells. Med målet att behandla och återvinna så mycket som möjligt arbetar Ragn-Sells årligen med cirka 250 000 ton avfall på Häradsudden. Anläggningen sysselsätter i dag cirka 20 personer.

Varje dag anländer 150-200 lastbilar med material till Häradsudden. Det mesta kommer från energianläggningar, industrier, byggen, kommuner och handel. Materialen är allt från deponirest, osorterat avfall, förorenad jord, organiskt material och PTP (papper, trä och plast) till skrot, metaller, aska. Hushållsavfall i åtta olika fraktioner omlastas på Häradsudden för vidare transport till främst materialåtervinning.

Fakta: Den nya kombianläggningen

Againity AB tagit fram ett framtidssäkrat system, ett förslag på en kombianläggning, där de från de befintliga två gasturbinerna på Ragn-Sells Häradsudden utvinner värmeenergi från de heta gaserna i skorstenen och konverterar den till elektricitet med hjälp av en ORC-turbin (ångturbin med 120 kW kapacitet).

För att öka tillgängligheten på elproduktionen så inkluderas en gaspanna som automatisk startar och producerar hetvatten när det finns tillräckligt med gas. ORC-turbinen kan drivas genom värme från gasturbinerna, från gaspannan eller från en kombination av båda. Detta innebär att det alltid kommer finnas avsättning för den gas som produceras på deponin, även om en eller två gasturbiner är ur funktion.

Överskottsvärmen från ORC-systemet kommer till en början att kylas bort men i framtiden kommer värmen att nyttjas för värmekrävande processer på anläggningen, så som uppvärmning av cisterner för lagring av exempelvis spillolja. 


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors