2020-07-08 07:31Pressmeddelande

Ragn-Sells går vidare med återvinning av fosfor i Helsingborg

null

Miljöföretaget Ragn-Sells ansöker om miljötillstånd för en större anläggning i Helsingborg där näringsämnet fosfor ska utvinnas ur aska från förbränt avloppsslam. Med anläggningen i Helsingborg kan Ragn-Sells erbjuda en återvinningslösning för fosfor även från avloppsslam av sämre kvalitet – idag saknas den möjligheten. 

– Sverige har stora mängder värdefull fosfor rakt under fötterna, i vårt eget avloppsslam. Genom att ta vara på den kan vi minska den problematiska brytningen av ny fosfor, samtidigt som vi tryggar Sveriges matproduktion, säger Anders Kihl, strategichef på Ragn-Sells.

Fosfor är ett av näringsämnena i mineralgödsel och helt avgörande för att jordbruket ska kunna producera tillräckligt mycket mat. Idag återförs ca 1/3 del av avloppsslammet i Sverige och 2/3 delar går till spillo helt i onödan. Tillgången till gruvreserver inom i Europa är mycket liten vilket gjorde att fosfor togs upp på EU kritiska lista som viktig resurs att värna redan 2014. Omkring 80 procent av världens fosforfyndigheter finns på omstritt område i Västsahara. Där är fosfatmalmen också förorenad av bland annat kadmium och uran som idag hamnar på Europas åkrar.

För att kunna utvinna resurserna som finns i våra avlopp planerar Ragn-Sells att bygga på Kemiras område i Helsingborg en anläggning baserad på Ash2Phos-tekniken. En teknik som utvinner mer än 90 procent av fosforn i avloppsslammet efter förbränning. Samtidigt blir produkten så gott som helt fri från föroreningar och det går ej att detektera någon kadmium alls i slutprodukten. Ash2Phos är ett världspatent framtaget av Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining.

– Cirkulära lösningar som den här ger minskade utsläpp, skapar jobb och bygger en helt ny svensk exportindustri. Vi ser fram emot att hjälpa kunder både utomlands och i Sverige att ta vara på de värdefulla resurserna i vanligt avloppsslam, säger Anders Kihl.

Fullt utbyggd väntas Ragn-Sells anläggning skapa omkring ett 20-tal nya arbetstillfällen. Den kommer att ha kapacitet att behandla 56 000 ton aska från förbränt slam varje år. Det motsvarar mer än hälften av det avloppsslam som i dag inte tas tillvara i Sverige utan blir till sluttäckningsmaterial på deponier.

I januari i år föreslog en regeringsutredning lagkrav på att minst 60 procent av fosforn i avloppsslam från de flesta reningsverk måste återvinnas, vi förutsätter att detta krav höjs till minst 80% och i likhet med flera länder i Europa också inför ett tydligt återvinningskrav så att vi slutar slösa bort fosforn.

Tillståndsansökan har lämnats in till mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Parallellt med processen i Helsingborg så har Ragn-Sells undersökt en alternativ etablering i Sölvesborg men väljer att gå vidare med Helsingborg.

– Valet av etableringsort föll ut så att det sammantaget fanns bäst förutsättningar i Helsingborg, säger Anders Kihl.

För mer information, kontakta gärna
Anders Kihl, strategichef samt forsknings- och utvecklingschef Ragn-Sells,
070-927 26 84, anders.kihl@ragnsells.com
Ragn-Sells Medialinjen, 070-927 24 00, medialinjen@ragnsells.com

Fakta: Fosfor och fosforåtervinning
Grundämnet fosfor, med den kemiska beteckningen P, ingår i mineralgödsel och är nödvändigt för jordbrukets matproduktion. Både Sverige och EU är beroende av import, främst från Marocko (Västsahara), Kina och Ryssland. Fosfor bryts i dag gruvor i form av fosfatmalm.

Fosfaten på flera håll i världen innehåller föroreningar, som den giftiga tungmetallen kadmium. Kadmiumet följer med i gödslet, tas upp av växterna och hamnar på våra tallrikar. Enligt Kemikalieinspektionen är i dag vart sjunde benbrott hos svenska kvinnor orsakat av kadmium.

Genom att återvinna fosfor ur avloppsslam skulle Sverige kunna bli självförsörjande på fosfor och exportera eventuellt överskott. En regeringsutredning som lades fram i januari föreslår ett lagkrav på att minst 60 procent av fosforn i avloppsslam måste återvinnas. 


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors