2019-08-28 07:05Pressmeddelande

Ragn-Sells cirkulära kväverening får miljoninvestering från EU

null

Miljöföretaget Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining har beviljats 19 miljoner kronor i finansiering från EU för att utveckla sin patenterade metod för att rena avloppsvatten från kväve. Den cirkulära metoden innebär att kvävet tas tillvara och kan användas som näring i jordbruket, vilket sänker klimatutsläppen.

– Det är glädjande att EU vill satsa på innovation och bidra till att kvävereningen i Sverige och Europa blir cirkulär. EasyMinings teknik tar vara på det kväve vi redan har producerat, samtidigt som den bidrar till att minska övergödningen av haven, säger Anna Lundbom, ansvarig för ansökan till EU:s LIFE-program inom Ragn-Sellskoncernen.

Tekniken är framtagen och patenterad av Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining. Vatten med högt kväveinnehåll, exempelvis i kommunala reningsverk, behandlas med ett medel som fäller ut kristaller. Kvävet utvinns sedan ur kristallerna och används på nytt i jordbruket, där kväve är ett av de viktigaste näringsämnena i mineralgödsel. På så sätt minskar behovet av att producera nytt kväve till gödselmedel, vilket minskar jordbrukets klimatpåverkan.

– Reningsverk som använder vår metod minskar sina utsläpp av kväve till vattendragen, sänker sitt klimatavtryck och sparar pengar åt kommunen. Det gör de genom att återvinna näringsämnet kväve och bidra till en cirkulär ekonomi på riktigt, säger Jan Svärd, vd på EasyMining.

Dagens vanliga metoder för kväverening innebär att kvävet går tillbaka till luften igen i stället för att tas tillvara. Dessa metoder använder bakterier för att ta ut kvävet ur vattnet, vilket även ger utsläpp av lustgas – en växthusgas med 300 gånger kraftigare klimatpåverkan än koldioxid. Det så kallade adsorptionsmedlet som kristalliserar kvävet i Ragn-Sells process återanvänds gång efter gång, förbrukas inte och släpps inte heller ut.

Projektet är ett samarbete mellan EasyMining, BIOFOS som är Danmarks största vattenreningsaktör, Lantmännen och Ragn-Sells affärsområde Treatment and Detox. I första steget planeras byggandet av pilotanläggningar och efter tre år är tekniken klar att kommersialiseras. I projektet ska tekniken, utöver reningsverk, även användas för att rena lakvatten från deponier från kväve. 

Genom LIFE-programmet fördelar EU 3,4 miljarder euro till olika miljö- och klimatprojekt mellan 2014 och 2020. 

För mer information, kontakta gärna 
Jan Svärd, vd, EasyMining, 070-978 64 74, jan.svard@ragnsells.com
Medialinjen, Ragn-Sells, 070-927 24 00, medialinjen@ragnsells.com


Fakta: Processen
Den kvävereningsprocess som beviljats stöd av EU bygger på en kemisk process, till skillnad från de bakteriella metoder som används i dagens svenska reningsverk. Vatten med högt kväveinnehåll – exempelvis det så kallade rejektvatten som uppstår i reningsverken när avloppsslam avvattnas – behandlas med ett så kallat adsorptionsmedel, vilket gör att kvävet kristalliseras och fälls ut. Därefter skiljs kvävet ut ur kristallerna så att det kan tas tillvara, samtidigt som adsorptionsmedlet återanvänds i processen i stället för att gå förlorat.

Tekniken kan användas på vatten som innehåller ammoniumkväve. Det EU-stödda projektet gäller dels reningsverk, dels kvävehaltigt lakvatten från Ragn-Sells deponier. Andra användningsområden är stallgödsel och vätskelösningar från biogasanläggningar.

Fakta: EasyMining
EasyMining är Ragn-Sells innovationsbolag, fokuserat på cirkulära lösningar för att ta vara på resurser ur avfall. Tidigare har bolaget kommersialiserat tre patenterade processer:

  • Ash2Phos, som bland annat utvinner fosfor ur förbränt avloppsslam samtidigt som tungmetaller och andra gifter skiljs ut.
  • CleanMAP, som utvinner ammoniumfosfat ur exempelvis gruvavfall.
  • Ash2Salt, som utvinner kaliumklorid, natriumklorid och kalciumklorid ur den flygaska som bildas vid rening av rökgaser.

Läs mer på EasyMinings hemsida.

Fakta: LIFE-programmet
LIFE-programmet är EU:s finansieringsverktyg för projekt inom miljö och klimat. Programmet grundades 1992 och har hittills helt eller delvis finansierat mer än 4 500 projekt. Under finansieringsperioden 2014–2020 delas cirka 3,4 miljarder euro ut i projektstöd.

Läs gärna mer på programmets hemsida.

Fakta: Kväverening av avloppsvatten
Reningsverken renar avloppsvattnet från farliga ämnen och näringsämnen som fosfor och kväve. Om en tätort har minst 10 000 personer och utsläppen från den belastar kusten mellan Norrtälje och Strömstad ställs vanligtvis krav på kväverening. I syfte att minska övergödningen av hav och vattendrag har mängden kväve som får finnas i utsläppsvattnet från reningsverken begränsats. Metoderna som reningsverken använder i dag fokuserar främst på att minska kvävet i utsläppsvattnet, inte att samtidigt ta vara på det.

Mer information finns hos Svenskt Vatten.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors