2016-09-06 09:00Pressmeddelande

Ragn-Sells AB tar täten i miljömålsarbetet - Uppmärksammas av Naturvårdsverket

null

Att sammanföra miljömålen med det egna hållbarhetsarbetet har visat sig vara framgångsrikt. Det är Ragn-Sells AB ett exempel på, som nyligen uppmärksammades av Naturvårdsverket för sitt miljöansvarstagande. Genom sitt arbete med framförallt tre av miljömålen, och redovisningen av dessa i den egna Hållbarhetsredovisningen, tar man täten i näringslivets miljömålsarbete.

Det är Naturvårdsverket som ansvarar för de svenska miljömålen, 16 till antalet. Näringslivet har en viktig roll för att miljömålen ska nås. Med anledning av detta har Naturvårdsverket lyft fram fyra företag som goda exempel på hur arbetet med miljömålen kan bedrivas i näringslivet. Ragn-Sells AB är ett av dem.

– Vår vision är ”Att vara ett levande bevis på att omsorg om jorden och bra affärer går hand i hand”. Vi har alltid arbetat efter det men det är först nu vi redovisar och tydliggör vårt arbete med de viktiga frågor som miljömålen är, säger Viveke Ihd, Miljöstrateg vid Ragn-Sells.

I Ragn-Sells hållbarhetsredovisning för 2015 redovisar man tio miljökvalitetsmål där tre är prioriterade: Minskad klimatpåverkan, God bebyggd miljö och Giftfri miljö.

– Vi är föregångare genom att bygga in miljömålen i vår Hållbarhetsredovisning. Tidigare har vi inte förklarat sambandet mellan vårt eget miljöarbete och miljömålen – vilket vi gör nu. Vi arbetar dagligen med frågor som rör flera av miljömålen och då framförallt Minskad klimatpåverkan, God bebyggd miljö och Giftfri miljö.

I sin Hållbarhetsredovisning tar Ragn-Sells AB ett nytt grepp genom att göra den digital i form av en hemsida. Förutom innehållet så har man fokuserat på form och presentation vilket i sin tur har ökat tillgängligheten – något som bland annat uppmärksammats av Annika Helker Lundström, nationell miljömålssamordnare för näringslivet.

– Ragn-Sells visar tydligt i sin hållbarhetsredovisning vilka tre svenska miljömål som är väsentligast för verksamheten och vilka åtgärder företaget vidtar för att bidra till att dessa mål nås. Att visa sitt miljöarbete på detta sätt gör det konkret för intressenterna, som på ett enkelt sätt ser hur Ragn-Sells verksamhet bidrar till det som behöver åstadkommas inom miljöområdet, säger Annika Helker Lundström.

Ta del av Ragn-Sells Hållbarhetsredovisning och arbetet med miljömålen på www.ragnsellshallbarhetsredovisning2015.se

Läs mer om de nationella miljömålen på www.miljomal.se

Se filmen Näringslivet och miljömålen: Ragn-Sells tar täten i miljömålsarbetet


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors