2023-10-25 11:33Pressmeddelande

Positivt besked för Ragn-Sells fosforåtervinning i Helsingborg

Miljöföretaget Ragn-Sells får rätt i det uppmärksammade målet kring återvinning av näringsämnet fosfor ur avloppsslam i Helsingborg.

Miljöföretaget Ragn-Sells får rätt i det uppmärksammade målet kring återvinning av näringsämnet fosfor ur avloppsslam i Helsingborg. Mark- och miljööverdomstolen går på Ragn-Sells linje och nu återstår bara för lägre rätt att föreskriva villkoren för miljötillståndet.
 
Domen i Mark- och miljööverdomstolen innebär formellt att målet återförvisas tillbaka till underrätten, mark- och miljödomstolen i Växjö, som ska fastställa villkoren. Arbetet med att färdigställa återvinningsanläggningen planeras komma i gång till våren 2024.

– Vi har visat att återvinning av fosfor gör nytta för miljön och klimatet och att det kan ske i enlighet med miljöbalken. Nu är det viktigt att tillståndsprocessen snabbt kommer i mål så att vi kan börja återvinna fosfor, minska Sveriges klimatutsläpp och bidra till en säkrare matförsörjning i Europa, säger Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef på Ragn-Sells.

Ragn-Sells anläggning i Helsingborg kommer att återvinna näringsämnet fosfor, en av de centrala beståndsdelarna i mineralgödsel, ur slammet från avloppsreningsverk. Fabriken bygger på Ash2Phos-tekniken, som utvecklats av Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining och utvinner mer än 90 procent av fosforn ur askan från förbränt avloppsslam. Målet är att ersätta fosfor från klimatbelastande gruvor i framför allt Ryssland och Marocko med lokalt producerad, återvunnen fosfor.

– Om vi menar allvar med att bygga ett hållbart, klimatneutralt samhälle måste vi börja använda de råvaror vi redan har. Genom att ta vara på fosfor i avloppsslam tar vi bort utsläpp som motsvarar 20 000 ton koldioxid varje år, bara med den här fabriken, säger Anders Kihl.

I december 2021 avslog mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt Ragn-Sells ansökan om miljötillstånd för anläggningen i Helsingborg. Domstolen slog fast att utsläppen till Öresund skulle bli försumbara och att återvinningen skulle bidra till att sänka Sveriges klimatutsläpp, men såg sig ändå tvungen att neka tillstånd med hänsyn till miljöbalkens utformning. Mark- och miljööverdomstolen delar inte underrättens bedömning och undanröjer nu den tidigare domen.

– Matförsörjningen i världen är allvarligt hotad eftersom klimatförändringar, krig och brist på insatsvaror slår mot jordbruket. Sverige och EU måste bidra till säkrad matförsörjning genom cirkulära och hållbara metoder, säger Anders Kihl.

Mark- och miljööverdomstolen slår fast att verksamheten inte försämrar eller äventyrar möjligheten att uppnå de så kallade miljökvalitetsnormerna för vatten. Arbetet med att planera anläggningen för fosforåtervinning på Kemiras område i Helsingborg går nu vidare. Fullt utbyggd väntas anläggningen skapa minst 30 direkta arbetstillfällen.

Utan näringsämnet fosfor som gödning skulle jordbruket inte kunna producera tillräckligt mycket mat. Samtidigt är EU helt beroende av importerad fosfor från gruvor, framför allt i Ryssland och Marocko – en hantering som orsakar stora klimatutsläpp. Ragn-Sells satsning på cirkulär produktion av fosfor ur avloppsslam har därför tilldelats 51 miljoner kronor från Klimatklivet, Sveriges satsning på innovation som minskar klimatutsläpp.

För mer information, kontakta gärna
Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef, Ragn-Sells, 070-927 26 84, anders.kihl@ragnsells.com
Emma Ranerfors, pressansvarig, Ragn-Sells, 010-723 24 16, press@ragnsells.com

Läs och ladda ned Mark- och miljööverdomstolens dom i sin helhet här.

Fakta: Fosfor

  • Grundämnet fosfor ingår i mineralgödsel och är nödvändigt för jordbrukets matproduktion.
  • Fosfor kommer i dag från fosfatmalm som bryts i gruvor.
  • EU har mycket liten egen produktion av fosfor och är beroende av import, framför allt från Marocko (Västsahara) och Ryssland.
  • Gödselmedel är uttryckligen undantaget från EU:s sanktioner mot Ryssland, vilket innebär att handeln har kunnat fortsätta.
  • Fosfor är en ändlig resurs och står på EU:s lista över kritiska råvaror (Critical raw materials, CRM).Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells får rätt i det uppmärksammade målet kring återvinning av näringsämnet fosfor ur avloppsslam i Helsingborg. Mark- och miljööverdomstolen går på Ragn-Sells linje och nu återstår bara för lägre rätt att föreskriva villkoren för miljötillståndet.


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors