2023-09-14 12:58Pressmeddelande

Planetära gränserna: Problemen med fosfor och kväve värre än tidigare känt

Människans användning och produktion av näringsämnena fosfor och kväve skapar innebär betydligt större risken för jorden än vad som tidigare varit känt, visar ny forskning från Stockholm Resilience Centre. Miljöföretaget Ragn-Sells kräver nu snabba och omfattande åtgärder.

Den nya rapporten från Stockholm Resilience Centre (SRC) är en genomgripande uppdatering av forskningsläget kring de så kallade planetära gränserna, ett väletablerat koncept som beräknar de gränser inom vilka mänskligheten kan fortsätta att utvecklas.

– Den nya studien visar på de extrema risknivåer som dagens produktion och hantering av fosfor och kväve medför, på ett tydligare sätt än någonsin tidigare. Nu är det bråttom att skapa slutna kretslopp för de här viktiga näringsämnena för att undvika oåterkalleliga effekter på planeten, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

Modellen kring de planetära gränserna etablerades 2009 av 28 forskare under ledning av professor Johan Rockström, då chef för SRC. Nio nyckelprocesser identifierades, bland dem klimatförändring, färskvattenanvändning och flödena för näringsämnena fosfor och kväve. Forskarna föreslog då kvantitativa gränser, där överträdelser innebär en risk för storskaliga och oåterkalleliga effekter på planetens hälsa.

SRC har sedan flera gånger, utifrån ett ständigt uppdaterat forskningsläge, bedömt i vilken mån gränserna överskrids. I den nya rapporten har bedömningen av de globala fosfor- och kväveflödena justerats och visar nu att risken för oåterkalleliga effekter på planeten är större än vad tidigare forskning pekat på.

– Fosfor och kväve orsakar inte bara övergödning på grund av föråldrad hantering av avloppsvatten, utan produceras med metoder som skadar miljön och driver på klimatförändringarna. Vi behöver förvandla vartenda reningsverk till resursverk som producerar gödning från städernas avfall med hjälp av cirkulär teknik, säger Pär Larshans.

Fosfor och kväve är avgörande för jordbrukets förmåga att producera tillräckligt med mat för jordens växande befolkning. Men den nya studien pekar tydligt på hur industrins och jordbrukets påverkan orsakar övergödning och ”redan påverkar klimatets och biosfärens integritet”. SRC illustrerar nu överträdelserna av de planetära gränserna för fosfor och kväve med mörk färg, vilket betyder mycket hög risk för oåterkalleliga effekter på planetens välbefinnande.

– Om vi menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle måste vi använda de råvaror vi redan har, om och om igen. EU måste sättare mer ambitiösa mål för återcirkuleringen av fosfor och kväve, och skriva in målen i det kommande direktivet för rening av avloppsvatten från tätbebyggelse för att nå dem, säger Pär Larshans.

För mer information och intervjuer, vänligen kontakta
Pär Larshans, hållbarhetschef, 070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com
Emma Ranerfors, pressansvarig, 070-927 24 16, press@ragnsells.com


Azote for Stockholm Resilience Centre, based on analysis in Richardson et al 2023.

Azote på uppdrag av Stockholm Resilience Centre, baserad på analys i Richardson et al 2023.

 Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fyra länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2022 uppgick Ragn-Sells omsättning till 8,7 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors