2019-12-18 07:30Pressmeddelande

Pär Larshans expert i miljömålsberedningens arbete för haven

null

Miljöminister Isabella Lövin har utsett miljöföretaget Ragn-Sells hållbarhetschef Pär Larshans till expert i miljömålsberedningens arbete med ny strategi för att bevara och nyttja haven på ett hållbart sätt. Strategin ska lämnas till regeringen den 1 december 2020.

– Jag är glad och stolt över rollen som expert i miljömålsberedningens arbete för levande hav. Ragn-Sells arbete med cirkulära lösningar för fosfor och kväve har givit oss kunskaper om kretslopp för näringsämnen som jag gärna vill bidra med, säger Pär Larshans.

Miljömålsberedningen skapades 2010 som regeringens verktyg för att Sverige ska nå de miljömål riksdagen har beslutat om. I fjol fick beredningen i uppdrag av regeringen att ta fram en strategi för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser. I arbetet har miljömålsberedningen knutit till sig 37 experter med olika kopplingar till havsfrågan, bland dem Pär Larshans.

Östersjöns känsliga läge står särskilt i fokus. Stora delar av innanhavets botten är redan död, bland annat på grund av övergödning av fosfor och kväve. Med ökande temperaturer till följd av den globala uppvärmningen ökar behovet av åtgärder som stärker havets motståndskraft. Miljömålsberedningen ska bland annat utvärdera om dagens styrmedel bidrar till att nå de havsanknutna miljömålen och mål nummer 14 i Agenda 2030, Hav och marina resurser.

– Riksdagen bör lagstifta om att värdefulla resurser som kväve och fosfor inte får hanteras så vårdslöst som i dag, utan återföras till kretsloppet i så stor utsträckning som möjligt. Genom min expertroll i miljömålsberedningen kan jag bidra med gedigna beslutsunderlag till politikerna, säger Pär Larshans.

Fosfor och kväve är nödvändiga gödningsämnen för att jordbruket ska kunna producera tillräckligt mycket mat. Men dagens framställning och användning innebär en rad problem, från övergödning av haven till följd av läckage från jordbruket till stor påverkan på klimatet.

Miljömålsberedningen ska redovisa havsstrategin den 1 december 2020.

För mer information, kontakta gärna
Pär Larshans, hållbarhetschef, 070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com
Ragn-Sells Medialinjen, 070-927 24 00, medialinjen@ragnsells.com

Bild på Pär Larshans, samt övriga pressbilder, finns för nedladdning och fri redaktionell användning här.

Fakta: Miljömålsberedningen
Miljömålsberedningen tillsattes av alliansregeringen 2010. Dess uppgift är att komma med förslag till regeringen på hur Sveriges miljökvalitetsmål och generationsmål kan nås.

Ledamöter från riksdagspartierna ingår, men också experter. Tanken med den parlamentariska beredningen är en bred politisk samsyn kring långsiktiga beslut inom de svåraste områdena i miljö- och klimatpolitiken.

Emma Nohrén är ordförande. Riksdagsledamöterna är Elisabeth Falkhaven (MP), Martin Kinnunen (SD), Betty Malmberg (M), Magnus Manhammar (S), Kjell-Arne Ottosson (KD), Elin Segerlind (V), Lars Tysklind (L), Hanna Westerén (S) och Kristina Yngwe (C).

Fakta: Tilläggsdirektivet om hav och marina resurser
2018 fick Miljömålsberedningen i uppdrag av regeringen att lämna förslag till ytterligare styrmedel och åtgärder för att Sverige ska nå de nationella miljömålen för havet och bidra till att Sverige gör sin del i att nå det globala hållbarhetsmålet för hav och marina resurser inom Agenda 2030.

Uppdraget ska redovisas den 1 december 2020. Läs mer om tilläggsdirektivet här.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors