2021-06-28 03:50Pressmeddelande

Nytt nordiskt samarbete för fosforåtervinning lockade minister

Aktörer från Sverige, Danmark och Norge sjösätter nu ett gemensamt projekt för att återvinna det värdefulla näringsämnet fosfor. Med miljöföretaget Ragn-Sells teknik ska fosfor tas tillvara ur avfall från dansk fågeluppfödning och norsk fiskodling. Danmarks jordbruksminister Rasmus Prehn besökte det nyetablerade forskningsprojektet.

– Som jordbruksminister vill jag att de restprodukter som finns i jordbruket återvinns så mycket som möjligt, så att jordbruket bidrar till den gröna omställningen, säger Rasmus Prehn (S), Danmarks minister för livsmedel, jordbruk och fiske, i en intervju med danska public service-kanalen TV2 i samband med besöket.

Projektet som Prehn besökte ska gemensamt lösa flera utmaningar som länderna står inför. Näringsämnet fosfor är avgörande för att jordbruket ska kunna producera tillräckligt mycket mat, men Europa är beroende av importerad fosfor från gruvor i andra delar av världen. Samtidigt har Danmark och Norge egentligen stora överskott av fosfor, eftersom djuruppfödningen i Danmark och fiskodlingen i Norge importerar stora mängder fosforbaserat foder.

Enbart Norges fiskuppfödning ger upphov till att omkring 9 000 ton fosfor släpps ut i havet varje år, enligt EU-myndigheten European Environment Agency. Det motsvarar en fjärdedel av Danmarks import i form av djurfoder. Att i stället ta vara på fosforn och använda den på nytt innebär därför stor potential för en mer hållbar industri.

– Ett hållbart samhälle kräver att vi börjar återanvända råvaror som vi redan har – framför allt sådana som kan ta slut, som fosfor. Det här projektet har internationell potential, och det är glädjande när tunga jordbruksländer som Danmark tar en ledarroll och den ansvariga ministern visar så stort intresse för cirkulära lösningar, säger Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef på Ragn-Sells.

Projektet kommer att använda Ash2Phos-tekniken, en patenterad metod för att utvinna fosfor ur aska som utvecklats av Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining. Samarbetet innebär att fosforrikt slam från norsk fiskodling tas omhand av biogasföretaget GrønGas i danska Hjørring, där det rötas för att utvinna energi i form av biogas. Resterna, där fosforn finns, blandas sedan med stallavfall från kycklinguppfödaren Danhatch som också innehåller stora mängder av det värdefulla näringsämnet. Efter förbränning i en vanlig anläggning för avfallsförbränning skickas askan till EasyMining i Sverige, där mer än 90 procent av fosforn utvinns medan oönskade ämnen tas bort.

Miljöföretaget Ragn-Sells tilldelades nyligen 51 miljoner kronor från Klimatklivet, Sveriges satsning på innovation som minskar klimatutsläpp, för att bygga en anläggning för fosforåtervinning i Helsingborg. Målet med försöket i Hjørring är att på sikt återvinna fosfor i stor skala i Helsingborgsfabriken, där processen för att få nödvändiga tillstånd pågår.

– EU-kommissionen är glasklar med att vi måste hitta cirkulära, hållbara sätt att förse jordbruket med fosfor. Därför är vi glada att Sverige, Norge och Danmark ser den miljö- och klimatnytta vår teknik kan bidra med. Vi ser fram emot att samarbeta med svenska myndigheter för att kunna börja återvinna fosfor i Helsingborg så snart som möjligt, säger Anders Kihl.

Bakom det nordiska samarbetsprojektet står, förutom Ragn-Sells och EasyMining, Affaldsselskabet AVV, GrønGas, Danhatch, Biomass.dk, lantbruket Asdal Hovedgaard och Hjørrings kommun på norra Jylland. Aalborgs universitet och forskningsorganisationen SEGES deltar som kunskapspartner.

För mer information, kontakta gärna
Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef, Ragn-Sells, 070-927 26 84, anders.kihl@ragnsells.com
Jan Svärd, vd, EasyMining, 070-978 64 74, jan.svard@easymining.se
Pär Larshans, hållbarhetschef, Ragn-Sells, 070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com
Emma Ranerfors, pressansvarig Ragn-Sells, 010-723 24 16, press@ragnsells.com

Pressbilder finns för nedladdning och fri redaktionell användning här.

Fakta: Ash2Phos
Ragn-Sells helägda innovationsbolag EasyMining har utvecklat tekniken Ash2Phos, som utvinner över 90 procent av fosforn ur askan från förbränt avloppsslam. Samtidigt tas så gott som alla föroreningar bort så att produkten är den renaste fosforn på marknaden. Ragn-Sells tilldelades nyligen 51 miljoner kronor från Klimatklivet, Sveriges satsning på innovation som minskar klimatutsläpp, för att bygga en anläggning för fosforåtervinning i Helsingborg.

Fakta: Fosfor

Grundämnet fosfor, med den kemiska beteckningen P, ingår i mineralgödsel och är nödvändigt för jordbrukets matproduktion. Både Sverige och EU är beroende av import, främst från Marocko (Västsahara), Kina och Ryssland. Fosfor kommer i dag från fosfatmalm som bryts i gruvor.

En regeringsutredning som lades fram under 2020 föreslår ett lagkrav på att minst 60 procent av den fosfor som finns i Sveriges avloppsslam måste återvinnas. Det innebär ett stort behov av nya lösningar för återvinning. Flera andra länder i Europa har redan lagstiftat om liknande krav.

I miljömålsberedningens delbetänkande Havet och människan, som presenterades i januari 2021, föreslår beredningen att Sverige ska driva på inom EU för så kallad kvotplikt, alltså att en viss andel av näringsämnen i mineralgödsel måste vara återvunnen råvara. I Sveriges handlingsplan för cirkulär ekonomi ges Naturvårdsverket i uppdrag att utreda vilka materialflöden som kan bli aktuella för kvotplikt i Sverige.

Fosfatmalm innehåller ofta föroreningar som den giftiga tungmetallen kadmium. Kadmiumet följer med i gödslet, tas upp av växter och hamnar på våra tallrikar. Enligt Kemikalieinspektionen orsakas vart sjunde benbrott hos svenska kvinnor av kadmium.Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar, avgiftar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2300 medarbetare, varav 1500 i Sverige, och omsatte 6,6 miljarder SEK år 2020. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors