2019-03-12 08:00Pressmeddelande

Ny klimatneutral behandlingsteknik minskar koldioxidutsläppen i Norrköping

null

På miljöföretaget Ragn-Sells anläggning i Norrköping, Häradsudden, byter man nu ut den dieseldrivna siktlinan till 100 procent eldrift och minskar koldioxidutsläppen med cirka 150 ton. Elen kommer att produceras lokalt på anläggningen genom att nyttja deponigas. I arbetet har man tagit till vara på kollegornas praktiska erfarenhet och skapat en god relation med leverantören.

På Ragn-Sells anläggning Häradsudden i Norrköping, tar man årligen emot cirka 55 000 ton avfall som sorteras i en siktlina som byggts upp och utvecklats under flera år i syfte att minska mängderna avfall som deponeras. Genom bättre utsortering kan så mycket som möjligt ur avfallet återföras in i kretsloppet; tex genom att bli till nya råvaror eller bränsle för energiutnyttjande.

Från och med mars 2019 drivs siktlinan på Häradsudden av 100 procent el istället för diesel. I och med bytet från diesel- till eldrift kommer Ragn-Sells Häradsudden att minska sin dieselförbrukning med 50 000 liter diesel per år. Det i sin tur motsvarar minskade utsläpp av koldioxid med cirka 150 ton.

– Det här är ett gott exempel på att minskad klimatpåverkan och god ekonomi går hand i hand, säger Erik Gustafsson, anläggningschef Ragn-Sells Häradsudden.

Bytet medför även en ekonomisk vinst för anläggningen. Ragn-Sells räknar med att övergången ger en minskad kostnad för diesel på upp till 600 000 kr per år. Då den el som kommer användas till största delen är egenproducerad räknar man med en ytterligare besparing jämfört med om elen skulle köpas in. Elen kommer att produceras lokalt på anläggningen genom att driva turbiner med metangas från den gamla deponin.

Under 2018 började Ragn-Sells titta på möjligheten att ersätta den befintliga siktlinan som var dieseldriven med en eldriven utrustning med samma kapacitet. Ragn-Sells tog därför kontakt med leverantören för att öppna upp för ett samarbete.

– Vi arbetar dagligen med att utveckla vår anläggning och våra rutiner. När vi började titta på hur vi skulle kunna utveckla siktlinan var det naturligt för oss att kontakta leverantören för att öppna upp för ett samarbete, säger Robert Wikman, sektionschef på Ragn-Sells Häradsudden.

I dialogen med leverantören valde Ragn-Sells att inkludera även maskinförarna ute på fältet. Att låta kollegor som arbetar i produktion vara delaktiga i beslut och utveckling är en självklarhet på Ragn-Sells Häradsudden. De kan, med sin praktiska erfarenhet, komma med flera tips och input till förbättringar av såväl maskiner och arbetsrutiner.

– För oss är allas tips och input viktiga, så att ta med fyra av våra maskinförare på vårt besök hos leverantören var därför en självklarhet. Det är ett mervärde för oss då kollegorna känner sig mer delaktiga, vilket ökar engagemanget och höjer kvaliteten i hela produktionen, säger Robert Wikman.

För mer information, kontakta gärna:

Erik Gustafsson, 010-723 23 50, erik.gustafsson@ragnsells.com 

Robert Wikman, 010-723 78 59, robert.wikman@ragnsells.com 


Bilder från anläggningen och siklinan finns för nedladdning och fri redaktionell användning i detta pressmeddelande, längst ned på sidan.


Fakta: Ragn-Sells Häradsudden

Häradsudden i Norrköping är en av Sveriges största avfallsanläggningar och drivs sedan 2015 av Ragn-Sells. Anläggningen har sedan 1 januari 2015 utvecklats till en modern kretsloppsanläggning. Behandlingstekniker har utvecklats med syfte att så mycket som möjligt ur avfallet kan återföras in i kretsloppet; tex genom att bli till nya råvaror eller bränsle för energiutnyttjande.

Avfallet förändras och blir allt mer komplext i takt med att samhället producerar allt mer komplicerade produkter. I den kontexten ställs allt större krav på återvinning – vilket i sin tur ställer höga krav på verksamheten. Med målet att behandla och återvinna så mycket som möjligt arbetar Ragn-Sells årligen med cirka 250 000 ton avfall på Häradsudden. Anläggningen sysselsätter i dag cirka 20 personer.

Varje dag anländer 150-200 lastbilar med material till Häradsudden. Det mesta kommer från energianläggningar, industrier, byggen, kommuner och handel. Materialen är allt från deponirest, osorterat avfall, förorenad jord, organiskt material och PTP – papper, trä och plast till skrot, metaller, aska. Hushållsavfall i åtta olika fraktioner omlastas på Häradsudden för vidare transport till främst materialåtervinning.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors