2019-02-28 08:00Pressmeddelande

Nio av tio vill återvinna fosfor ur avloppsslam

Nio av tio svenskar, 87 procent, anser att Sverige ska börja utvinna näringsämnet fosfor ur avloppsslam. Det visar en ny Sifo-undersökning med 2 300 svarande som miljöföretaget Ragn-Sells låtit genomföra. I dag är Sveriges jordbruk beroende av importerad fosfor.

– Utan fosfor kan vi inte producera den mat vi behöver, men Sverige har gjort sig beroende av importerad fosfor från väldigt problematiska källor. Därför är det glädjande att svenskarna verkligen vill att vi ska återvinna mer fosfor inom landet, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

Den mineralgödsel som sprids på svenska åkrar tillverkas av fosfat från ett fåtal gruvor i världen. I dag bryts den allra mesta fosforn i gruvor på omstritt område i Västsahara, och råvaran är förorenad av bland annat kadmium och uran. I avloppsslam från svenska reningsverk finns samtidigt stora mängder fosfor som skulle kunna återvinnas med modern teknik, utan att tungmetaller eller andra föroreningar följer med.

Sifos undersökning visar att 87 procent av svenskarna tycker att det vore bra att utvinna fosfor ur slam och på så sätt minska importbehovet. 57 procent anser att förslaget är ”mycket bra”. En kartläggning som Ragn-Sells gjorde förra året visade dessutom att två tredjedelar av de nyvalda riksdagsledamöterna anser att Sverige bör lagstifta om återvinning av fosfor ur avloppsslam.

– Det finns alltså ett brett stöd för att lagstifta om att utvinna fosfor ur avloppsslam, både bland väljarna och i riksdagen. Nu måste regeringen lägga fram skarpa förslag med krav på reningsverken så att vi får stopp på slöseriet med en av våra viktigaste råvaror, säger Pär Larshans.

EU listar fosfor som en av 27 kritiska råvaror, som behövs för samhällets funktion men riskerar att snart bli bristvaror. I dag läggs två tredjedelar av det svenska avloppsslammet som täckning på gamla deponier och i tömda gruvhål. Inga krav ställs på att fosfor eller andra näringsämnen ska tas tillvara. En utredning arbetar sedan sommaren 2018 med syfte att föreslå krav på återvinning.

För mer information, kontakta gärna

Pär Larshans, hållbarhetschef, 070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com
Medialinjen, 070-927 24 00, medialinjen@ragnsells.com


Fakta: Fosforåtervinning

Utan fosfor som näring i jordbruket skulle världens skördar halveras. I dag kommer fosforn i handelsgödsel från apatit, som bryts i gruvor. Omkring 80 procent av världens fyndigheter finns på omstritt område i Västsahara och är förorenad av tungmetaller såsom kadmium och uran. Den fosfat som tas upp ur gruvorna innehåller höga halter av bland annat kadmium och uran.

2017 införde Tyskland en lag som ställer krav på fosforåtervinning ur avloppsslam. Tyska städer har fram till 2022 på sig att välja vilken utvinningsteknik de kommer att använda för att utvinna fosfor ur avloppsslammet. Liknande krav har diskuterats i Sverige sedan 1980-talet, men inte införts. En utredning tillsattes under sommaren 2018 med uppdraget att föreslå hur lagstiftning kan utformas.

Med Ragn-Sells världspatenterade teknik Ash2Phos kan över 90 procent av den fosfor som finns i förbränt avloppsslam utvinnas och göra ny nytta i jordbruket. Läs mer om Ash2Phos-processen här.

Fakta: Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Sifo mellan den 17 januari och 4 februari 2019. 2 300 personer fick följande fråga i en webbaserad enkät:

Fosfor behövs som näringsämne i allt jordbruk. Sverige är beroende av importerad fosfor. Att återvinna den fosfor som finns i vårt avloppsslam skulle innebära att importen minskar. Vad tycker du om detta förslag?

Mycket bra: 57 procent
Ganska bra: 29 procent
Ganska dåligt: 1 procent
Mycket dåligt: 1 procent
Tveksam, vet ej: 11 procent

(Alternativen Mycket bra och Ganska bra summerar till 87 procent efter avrundning.)


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors