2024-05-13 03:50Pressmeddelande

Miljötillstånd på plats för återvinning av fosfor i Helsingborg

Med ett miljötillstånd på plats kan Ragn-Sells nu öka takten och fortsätta arbetet med att detaljplanera anläggningen för fosforåtervinning i Helsingborg

Miljöföretaget Ragn-Sells har nu mottagit de föreskrivna villkoren för miljötillståndet för byggandet av en anläggning för återvinning av fosfor från avloppsslam i Helsingborg. Tillståndet, som följde efter en lång rättslig process, markerar ett viktigt steg mot en europeisk hållbar råvaruförsörjning. Tillståndet vinner laga kraft den 21 maj.  

 – Om vi menar allvar med att bygga ett hållbart, klimatneutralt samhälle måste vi börja använda de råvaror vi redan har. Med ett miljötillstånd på plats kan vi nu öka takten och fortsätta arbetet med att detaljplanera anläggningen för fosforåtervinning i Helsingborg, säger Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef på Ragn-Sells.  

Det står nu klart, efter en lång rättslig process, att Ragn-Sells får tillstånd att bygga en anläggning i Helsingborg där näringsämnet fosfor, en av de centrala beståndsdelarna i mineralgödsel, kommer att återvinnas ur slammet från avloppsreningsverk. Detaljplaneringen av fabriken är nu i full gång och bygger på Ash2Phos-tekniken, som utvecklats av Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining och utvinner mer än 90 procent av fosforn ur askan från förbränt avloppsslam. Målet är att ersätta fosfor från gruvor i framför allt Ryssland och Marocko med lokalt producerad, återvunnen fosfor. 

 –Vi ser att både de svenska och europeiska jordbruken lider av kostnadsökningar efter Rysslands invasion av Ukraina samtidigt som matförsörjningen i hela världen är allvarligt hotad eftersom klimatförändringar, krig och brist på insatsvaror slår extra hårt mot jordbruket, säger Anders Kihl. 

Enligt FN uppstår nära hälften av de globala klimatutsläppen vid utvinning och behandling av jungfruliga råvaror. Återvunnen fosfor är tekniskt likvärdig med jungfrulig fosfor och kan minska tungmetaller i livsmedelskedjan. Samtidigt kommer lokalt återvunnen fosfor minska importberoendet. Ash2Phos-fabriken i Helsingborg kommer hantera upp till 30 000 ton slamaska per år vilket kommer innebära 15 000 ton fosfor i form av kalciumfosfat per år.  

– Genom att ta vara på fosforn ur förbränt avloppsslam tar vi bort utsläpp som motsvarar cirka 20 000 ton koldioxid varje år bara med den här fabriken, samtidigt som vi kan bidra till en säkrare matförsörjning i Sverige och i Europa, säger Anders Kihl.

För mer information, kontakta gärna;
Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef, Ragn-Sells, 070-927 26 84, anders.kihl@ragnsells.com
Emma Ranerfors, pressansvarig, Ragn-Sells, 010-723 24 16, press@ragnsells.com 

Fakta: Fosfor 

  • Grundämnet fosfor ingår i mineralgödsel samt foder och är nödvändigt för jordbrukets matproduktion.

  • Fosfor kommer i dag från fosfatmalm som bryts i gruvor. 

  • EU har mycket liten egen produktion av fosfor och är beroende av import, framför allt från Marocko (Västsahara) och Ryssland. 

  • Gödselmedel är uttryckligen undantaget från EU:s sanktioner mot Ryssland, vilket innebär att handeln har kunnat fortsätta. 

  • Fosfor är en ändlig resurs och står på EU:s lista över kritiska råvaror (Critical raw materials, CRM). 

Fakta: Fosformålet i Helsingborg
I december 2021 avslog mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt Ragn-Sells ansökan om miljötillstånd för anläggningen i Helsingborg. Domstolen slog fast att utsläppen till Öresund skulle bli försumbara och att återvinningen skulle bidra till att sänka Sveriges klimatutsläpp, men såg sig ändå tvungen att neka tillstånd med hänsyn till miljöbalkens utformning. Mark- och miljööverdomstolen delade inte underrättens bedömning och meddelade i oktober 2023 att målet återförvisades tillbaka till underrätten, mark- och miljödomstolen i Växjö, som fick i uppdrag att fastställa villkoren. Nu är de föreskrivna villkoren för miljötillståndet fastslagna och tillståndet vinner laga kraft den 21 maj 2024.  


Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fyra länder och omfattar 2541 medarbetare. År 2023 uppgick Ragn-Sells omsättning till 8,5 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors