2019-02-20 08:04Pressmeddelande

Miljoninvestering i pilotanläggningar för fosforutvinning

null

Det tidigare annonserade samarbetet mellan miljöföretaget Ragn-Sells och det statliga gruvbolaget LKAB tar nu nästa steg. LKAB väljer att investera 45 miljoner kronor i den fortsatta förstudien och pilotanläggningarna i Malmfälten och Uppsala.

Samarbetet mellan Ragn-Sells och LKAB för att utvinna värdefulla mineraler ur gruvavfall påbörjades hösten 2018. Under året har laboratorietester gjorts som visar på att den patenterade KMAP-tekniken kan producera mer fosfor och sällsynta jordartsmetaller ur LKABs gruvavfall än vad som förväntats.

- Tack vare det fina resultat som våra laboratorietester visat är det med tillförsikt vi nu investerar i den fortsatta förstudien och pilotanläggningarna, säger Jan Moström, VD på LKAB.

För att utveckla och förbereda tekniken för industrialisering i full skala anläggs nu två pilotanläggningar; i Malmfälten och Uppsala. Anläggningen i Malmfälten kommer producera apatit från avfallssanden och anläggningen i Uppsala kommer att drivas av Ragn-Sells. Det är också i Uppsala som Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining, som utvecklat den patenterade KMAP-tekniken, har sitt säte.

– Vårt sätt att leva i dag bygger på en ohållbar användning av naturresurser. Därför är det glädjande att vårt samarbete med LKAB bidrar till omställningen mot ett mer hållbart samhälle där Sverige kan bli en exportnation av fosfor och andra viktiga råvaror, säger Ragn-Sells koncernchef Lars Lindén.

Vid en fullskalig industri förväntas produktionen av fosfor uppgå till fem gånger så mycket som Sveriges behov samt att produktionen av sällsynta jordartsmetaller uppgå till cirka 2 procent av världsproduktionen.

Pilotfasen pågår till och med 2020 och ett beslut om investering i fullskalig produktion kan tas år 2021.

- Vårt samarbete med Ragn-Sells är ett mycket bra exempel på cirkulär ekonomi, att återföra och återvinna resurser. Vi kommer fokusera på att utveckla en verksamhet vid den ort som är det miljömässigt bästa alternativet, som medger minst förflyttning av varor och nyttjar resurser på bästa sätt, säger Jan Moström, VD LKAB.

Enligt LKAB kommer den framtida fullskaliga industrin ligga i direkt anslutning till LKAB:s befintliga i Malmfälten och man tittar även på en andra etablering där de tre huvudalternativen just nu är Luleå, Helsingborg och Skellefteå (LKAB investerar i pilotanläggning för fosfor och sällsynta jordartsmetaller)

Vid frågor, kontakta:

Lars Lindén, Koncernchef Ragn-Sells, 070-927 2778, lars.linden@ragnsells.com

Presskontakt: Medialinjen 070-927 24 00, medialinjen@ragnsells.com

Fakta: KMAP

Processen är särskilt utvecklad för att processa apatit ifrån LKAB:s gruvavfall. Processen kan hantera de båda typer av apatit som LKAB producerar i Kiruna respektive Malmberget och utvinner förutom fosfor även de sällsynta jordartsmetallerna. I processen avskiljs den arsenik och det fluor som apatiten innehåller.

Fakta: Sällsynta jordartsmetaller

Sällsynta jordartsmetaller är samlingsnamnet på en grupp metalliska grundämnen. Enligt internationella konventioner räknas totalt 17 grundämnen hit. Många av dem upptäcktes under 1700- och 1800-talen.

I dag kommer 95 procent av världens totala produktion från gruvor i Kina. Ämnena är avgörande för tillverkningen av bland annat datorprocessorer, mobiltelefoner och batterier.

Fakta: Fosfor

Utan fosforgödselmedel skulle jordbruket bara kunna producera hälften så mycket mat. Samtidigt är fosfor ett bristämne: I dag finns bara en aktiv fosforgruva i Europa. Den ligger i Finland och producerar knappt 10 procent av Europas fosforbehov. Bristen gör att fosfor har tagits upp på EU:s lista över kritiska ämnen (Critical Raw Materials, CRM).

Världens största fyndighet finns i nordvästra Afrika. Fosfatmalmen därifrån innehåller höga halter av tungmetallen kadmium och uran. LKAB:s fosforprodukt kommer vara helt fri från dessa.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors