2019-12-19 07:59Pressmeddelande

LKAB drar sig ur projekt för utvinning av fosfor och sällsynta jordartsmetaller ur gruvavfall

Gruvbolaget LKAB har avbrutit samarbetet med miljöföretaget Ragn-Sells om att utvinna näringsämnet fosfor och sällsynta jordartsmetaller ur gruvavfall. Projektet bygger på den patenterade CleanMAP®-processen som ägs av Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining.

– Vi beklagar att LKAB har valt att avsluta samarbetet. Projektet har hittills visat mycket lovande resultat i laboratorieskala och det är synd att vi nu inte kan gå vidare med uppskalning, säger Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef på Ragn-Sells.

Ragn-Sells metod för att utvinna fosfor och sällsynta jordartsmetaller ur gruvavfall, KMAP, bygger på en kombination av flera kemiska processer, framför allt den patenterade CleanMAP®-tekniken. CleanMAP® är en energieffektiv process för att producera det kommersiella mineralgödselmedlet monoammoniumfosfat av högsta kvalitet.

Fosfor är avgörande som näringsämne i mineralgödsel för att jordbruket ska kunna producera den mat vi behöver. Världens största reserver av fosfat för fosforproduktion finns på omstritt område i Västsahara och är kraftigt förorenade av bland annat kadmium och uran. EU har i dag mycket liten egen produktion och har listat fosfor som en av 27 kritiska råvaror (Critical Raw Materials, CRM). Även jordartsmetallerna, som behövs i allt större mängder till bland annat datorer och telefoner, är upptagna på EU:s CRM-lista.

– Världen måste hitta en hållbar, cirkulär lösning för sitt behov av fosfor. Vi ser fram emot att erbjuda marknaden vår teknik och föra samtal med gruvföretag som har visat intresse för vår lösning, säger Anders Kihl.

Idag fungerar inte kretsloppet för fosfor och vi har redan passerat den planetära gränsen, enligt den kända modell som utvecklats av Stockholm Resilience Center under ledning av Johan Rockström.

– Utan fungerande kretslopp för fosfor riskerar vi oöverskådliga negativa effekter för planeten. Samtidigt växer efterfrågan på fosfor med omkring en procent om året, reserverna är begränsade och produktionen är djupt problematisk. Därför är det bråttom att få cirkulära lösningar på plats, säger Anders Kihl.

I fjol var Ragn-Sells inbjudna av FN för att berätta om sina cirkulära lösningar för återföring av fosfor.

För mer information, kontakta gärna
Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef, Ragn-Sells, 070-927 26 84, anders.kihl@ragnsells.com

Jan Svärd, vd, EasyMining, 070-978 64 74, jan.svard@ragnsells.comMedialinjen, Ragn-Sells, 070-927 24 00, medialinjen@ragnsells.com

Fakta: CleanMAP®
CleanMAP®-teknologin möjliggör en mycket energi- och kostnadseffektiv produktion av rent ammoniumfosfat. Kadmiumhalten i ammoniumfosfatprodukten ligger under 1 mg kadmium per kilo fosfor, vilket är betydligt renare än de renaste fosforgödselmedlen som finns på marknaden i dag. CleanMAP®-teknologin kan integreras i processer för fosforutvinning från jungfrulig eller återvunnen råvara, exempelvis rötslam eller avfallsand från gruvbrytning.

När CleanMAP® används på apatit från gruvavfall utvinns fosfor och sällsynta jordartsmetaller. I processen avskiljs den arsenik och det fluor som apatiten innehåller, så att det kan tas ur kretsloppet i stället för att hamna på åkrarna.

Fakta: Fosfor
Utan fosforgödselmedel skulle jordbruket bara kunna producera hälften så mycket mat. Samtidigt är fosfor ett bristämne: I dag finns bara en fosfatfyndighet i Europa. Den ligger i Finland och producerar knappt 10 procent av Europas fosforbehov. Bristen gör att fosfor har tagits upp på EU:s lista över kritiska ämnen (Critical Raw Materials, CRM).

Världens största fyndighet finns i nordvästra Afrika. Fosfatmalmen därifrån innehåller höga halter av tungmetallen kadmium och det radioaktiva ämnet uran. EU importerar också stora mängder fosfor från Ryssland, vilket innebär en geopolitisk risk.

Fakta: Sällsynta jordartsmetaller
Sällsynta jordartsmetaller är samlingsnamnet på en grupp metalliska grundämnen. I dag kommer 95 procent av världens totala produktion från gruvor i Kina. Ämnena är avgörande för tillverkningen av bland annat datorprocessorer, mobiltelefoner och batterier.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors