2013-11-20 10:54Pressmeddelande

Fryst avloppsslam, framtidsteknik testas i fullskaleprojekt

Vinnova har beviljat anslag som har stor betydelse för utvecklingen av en kommersiell teknik där avloppsslam frystorkas. Förutom att lösa ett växande problem med avloppsslam innebär metoden stora miljövinster.

Ragn-Sells har tillsammans med Future Eco North Swede, FriGeo, Berglunds Rostfria, Nya Swebo Bioenergy och Bodens kommun bildat en gemensam projektgrupp och ansökt om medel för att kunna bygga en fullskalig demonstrationsanläggning för frystorkning av avloppsslam. Anläggningen kommer att byggas i Boden.

Målet är att skapa en effektivare metod än befintliga torkmetoder. Behovet är stort då hela den civiliserade världen har ett växande problem med att ta hand om avloppsslam.

Miljövinsterna från frystorkning kommer främst i form av minskade transporter, restprodukten som uppstår i form av biobränsle kan leda till minskad användning av fossilt bränsle samt möjlighet till ökad utvinning av fosfor. Alla dessa vinster bidrar till hållbar tillväxt.

Demonstrationsanläggningen kommer att dimensioneras utifrån att klara 1 000 ton blött avloppsslam per år (TS-halt 25 %). Detta anser projektgruppen vara tillräckligt för att påvisa att tekniken fungerar i stor skala.

Ragn-Sells AB ansvarar för övergripande projektledning och kommersialisering av tekniken tillsammans med FriGeo AB.

  • Detta är ett viktigt projekt som Ragn-Sells värderar högt. Vi är branschledande på återvinning och möter våra kunders behov inom de flesta av dagens återvinningsutmaningar. Vår verksamhet är alltmer kunskapsintensiv och vi lägger stor kraft vid att utveckla nya metoder som ytterligare bidrar till ett hållbart samhälle. Vi är mycket glada att Vinnova väljer att saminvestera med oss i innovation mot ökad hållbarhet, berättar David Schelin vd Ragn-Sells AB.

Projektet kommer att resultera i en fullskalig, patentsökt och säljbar demonstrationsanläggning, kommersialisering av tekniken samt juridiska avtal mellan ingående parter kring ägarskap och fördelning. Lars Tolgén, Ragn-Sells är ansvarig projektledare och ser fram emot den aktiva fas som projektet nu går in i tack vare Vinnova-anslaget;

  • Vi har en realistiskt tidsplan för projektet och kommer att ha samtliga projektmål avrapporterade per den sista december 2015.

Budget för projektet är 5 860 000 kr vilket Vinnova bidrar med 40 % och övriga intressenter står för resterande andel.

Mer informationLars
Tolgén, Ragn-Sells AB, projektledare 
070-927 2023
Lars.t...@ragnsells.seOm Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors