2022-04-11 03:50Pressmeddelande

Fosformålet i Helsingborg: Ragn-Sells överklagande prövas i Mark- och miljööverdomstolen

Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef på miljöföretaget Ragn-Sells välkomnar att Mark- och miljööverdomstolen väljer att ta upp målet och ser fram emot den förnyade prövningen.Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef på miljöföretaget Ragn-Sells välkomnar att Mark- och miljööverdomstolen väljer att ta upp målet och ser fram emot den förnyade prövningen.

Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd för miljöföretaget Ragn-Sells överklagan av det nekade miljötillståndet för fosforåtervinning i Helsingborg. Beskedet innebär att den uppmärksammade ansökan nu tas upp till prövning på nytt.

– Vi välkomnar att Mark- och miljööverdomstolen väljer att ta upp målet och ser fram emot den förnyade prövningen. Nu vill vi visa att återvinning av fosfor gör nytta för miljön och klimatet på ett sätt som lagen medger, säger Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef på Ragn-Sells.

Den anläggning Ragn-Sells planerar att bygga i Helsingborg ska återvinna näringsämnet fosfor, som är en av huvudkomponenterna i mineralgödsel. Med Ash2Phos-tekniken, som utvecklats av Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining, utvinns mer än 90 procent av fosforn ur askan från förbränt avloppsslam. Genom att producera fosfor från det slam vi redan har i stora mängder kan satsningen ersätta fosfor från gruvor i Ryssland, Kina och Marocko och därmed spara utsläpp motsvarande 20 000 ton koldioxid varje år.

– Om vi menar allvar med att bygga ett hållbart, klimatneutralt samhälle måste vi börja använda de råvaror vi redan har i form av olika avfall. Det gäller särskilt de råvaror vi riskerar att få ont om, som fosfor, säger Anders Kihl.

I december 2021 avslog mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt ansökan om miljötillstånd. Beslutet fattades trots att domstolen samtidigt slog fast att utsläppen av metaller till Öresund skulle bli försumbara och att återvinningen skulle bidra till att sänka Sveriges klimatutsläpp.

Med det överklagande som nu ska behandlas i Mark- och miljööverdomstolen vill Ragn-Sells visa att underrätten använt fel bedömningsgrunder för att värdera utsläppen. Rättstillämpningen skulle innebära att inget annat än nollutsläpp kan möjliggöra nya verksamheter kring Öresund, som nya bostadsområden, utbyggda reningsverk eller industrisatsningar.

Utan näringsämnet fosfor som gödning skulle jordbruket inte kunna producera tillräckligt mycket mat. Samtidigt är EU helt beroende av importerad fosfor från gruvor, framför allt i Ryssland – en hantering som orsakar stora klimatutsläpp. Ragn-Sells satsning på cirkulär produktion av fosfor ur avloppsslam har därför tilldelats 51 miljoner kronor från Klimatklivet, Sveriges satsning på innovation som minskar klimatutsläpp.

Anläggningen för fosforåtervinning är planerad att byggas på Kemiras område i Helsingborg. Fullt utbyggd väntas anläggningen skapa minst 30 nya arbetstillfällen.

För mer information, kontakta gärna
Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef, Ragn-Sells, 070-927 26 84, anders.kihl@ragnsells.com
Emma Ranerfors, pressansvarig, Ragn-Sells, 010-723 24 16, press@ragnsells.com

Läs och ladda ned överklagandet i sin helhet här.

Läs mark- och miljödomstolens pressmeddelande om domen i december här.

Fakta: Fosfor
Grundämnet fosfor, med den kemiska beteckningen P, ingår i mineralgödsel och är nödvändigt för jordbrukets matproduktion. Fosfor kommer i dag från fosfatmalm som bryts i gruvor. Både Sverige och EU är beroende av import, främst från Ryssland, Marocko (Västsahara) och Kina.

Malmen innehåller ofta föroreningar som den giftiga tungmetallen kadmium. Fosfor som framställts från fosfatmalm kan därför innehålla kadmium som sedan tas upp av växter och hamnar på våra tallrikar. Fosforgödning som produceras från förbränt avloppsslam med Ash2Phos-metoden är renat från kadmium. Enligt Kemikalieinspektionen orsakas vart sjunde benbrott hos svenska kvinnor av kadmium.

En regeringsutredning som lades fram under 2020 föreslår ett lagkrav på att minst 60 procent av den fosfor som finns i Sveriges avloppsslam måste återvinnas. Det innebär ett stort behov av nya lösningar för återvinning. Flera andra länder i Europa har redan lagstiftat om liknande krav.Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2 300 medarbetare. År 2020 uppgick Ragn-Sells omsättning till 6,6 miljarder kronor. För mer information: www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors