2018-06-15 07:30Pressmeddelande

Avfallstrappans upphovsman: Världen behöver uppdaterad trappa

null

Avfallstrappan är fortfarande viktig – men den behöver förnyas för att fungera i en cirkulär ekonomi, inte minst när det gäller energiutvinning och deponering av avfall. Det anser holländaren Ad Lansink, mannen bakom modellen som i decennier har styrt hur avfall hanteras i hela västvärlden. Nu besöker han Sverige på miljöföretaget Ragn-Sells inbjudan och samtalar med beslutsfattare om hur en cirkulär version av trappan kan se ut.

– Vi har haft stor nytta av avfallstrappan för att bryta med 1970-talets ”slit och släng”-samhälle. Men nu behöver världen ställa om till en cirkulär ekonomi. Då fungerar de första stegen i trappan, men sedan behöver modellen göras om för att resurser verkligen ska tas om hand, säger avfallstrappans upphovsman Ad Lansink.

Politikern och debattören Adrianus ”Ad” Lansink lanserade sin berömda avfallshierarki, ofta kallad ”Lansink’s ladder”, i Nederländernas parlament 1979. Syftet var att minimera avfallsmängderna för att få ut mesta möjliga nytta av naturresurserna. Modellen fick stort genomslag och är i dag en del av både Sveriges och EU:s lagstiftning kring avfall.

Avfallstrappan innebär att samhället i första hand ska skapa så lite avfall som möjligt, genom att konsumera mindre och producera resurssnålt. I andra hand bör saker återanvändas. Trappans tredje steg anger att vi ska återvinna material när saker inte kan användas igen, och när det inte är möjligt ska energin i materialet utvinnas genom att vi bränner det för att utvinna värme och el. I allra sista hand läggs avfallet på en deponi, en soptipp.

– I dag fokuserar vi fortfarande på avfallet och lägger vår energi på att minimera det. Men i en cirkulär ekonomi är avfall en resurs, som består av råvaror som ska användas igen och igen. Därför behöver avfallstrappan stöpas om för att helt och hållet fokusera på resurserna, samtidigt som miljögifter tas bort ur kretsloppet, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

Ad Lansink har bjudits in till Sverige av Ragn-Sells den 19–21 juni. Under sitt besök deltar han i flera samtal med svenska riksdagspolitiker och näringslivsaktörer inom cirkulär ekonomi. Syftet är att diskutera hur dagens avfallshierarki kan förnyas och underlätta omställningen till ett verkligt cirkulärt samhälle.

För mer information, kontakta gärna

Pär Larshans, hållbarhetschef, Ragn-Sells, 070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com 

Emma Welander, presskontakt, Ragn-Sells, 010-723 24 16, medialinjen@ragnsells.com 

Fakta: Avfallstrappan

Avfallstrappan eller avfallshierarkin ligger till grund för EU:s ramdirektiv om avfall (2008/98/EG) och styr hur avfall tas om hand. Sedan 2016 är avfallstrappan implementerad i den svenska miljöbalken.

Modellen föreskriver att vi i första hand ska minimera vår konsumtion, i andra hand återanvända varor, i tredje hand återvinna materialet i förbrukade varor och i fjärde hand återvinna den energi som används för att producera varorna. I femte och sista hand läggs avfallet på en deponi, en soptipp.

Fakta: Ad Lansink

Adrianus ”Ad” Lansink är en före detta politiker från Nederländerna, född 1934. Under sin politiska karriär utvecklade han avfallstrappan eller avfallshierarkin, som antogs av det nederländska parlamentet 1979 och som sedan dess har blivit en europeisk standard för att hantera avfall. Ad Lansink är utbildad i fysisk kemi och naturvetenskap. Efter sin politiska karriär har han haft en rad styrelseuppdrag med koppling till miljö och klimat, men han har förblivit känd i första hand som ” avfallshierarkins fader”.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors