2014-08-28 09:33Nyheter

Uppsala valde Ragn-Sells för återföring av näring till jordbruket

Ragn-Sells vann i augusti upphandlingen med Uppsala Vatten och Avfall AB för omhändertagande och återvinning av kommunens avloppsslam. Avtalet gäller för 2014 och 2015 med möjlig förlängning till 2017.

Redan nu påbörjas arbetet med att återföra den nyttiga näring som avloppsslammet innehåller till jordbruket. Så sluts kretsloppet mellan stad och land. Spridningsområdet är runt Uppsala. Ungefär 4 000-6 000 ton kommer att spridas under 2014.

Avloppslam är en produkt som växer i volym i takt med befolkningsutvecklingen. Avloppsslammet innehåller fosfor, kväve, mullbildande ämnen samt mikronäringsämnen, vilket gör avloppslammet lämpligt som växtnäring.

Avloppsslam som används för att återföra växtnäring är noggrant kontrollerat och möter de lagkrav som ställs.

Ragn-Sells är en av de största aktörerna när det gäller användning av avloppsslam som gödselmedel inom jordbruket. Metoden ger en maximal återvinning av näringsämnen. I första hand är det fosforn som efterfrågas men även kväve, mullämnen och andra mikronäringsämnen är av intresse för jordbrukaren.

Ragn-Sells som ledande återvinningsföretag arbetar med teknikutveckling och olika samarbeten för att ständigt hitta metoder och lösningar som bidrar till ett mer hållbart samhälle och som marknaden efterfrågar.

För mer information kontakta oss gärna!

Heléne Jansdotter Lindholm

Informationsansvarig

070-927 2004

helene.l...@ragnsells.seOm Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors