2019-06-03 15:59Nyheter

Summering av Framtidsdagen 2019

null

Ragn-Sells årliga framtidsdag arrangeras av Ragnar Sellbergs Stiftelse och är ett seminarium som summerar trender, ny teknik och innovationer kring återvinning och miljö. Den 24 maj anordnades 2019 års Framtidsdag och dagen kom att handla om hur avfallstrappan kan bli cirkulär, om avloppsslam som resurs, om hur vatten kan renas från PFAS genom ny teknik och om hur Ragn-Sells arbete med oljor bidragit till ökad cirkuläritet.


Dagens första talare var den holländske forskaren och kemisten Dr. Ad Lansink, mannen bakom den numer legendariska avfallstrappan. Dr. Lansinks avfallshierki har sedan den lanserades 1979 till stor del styrt den västerländska avfallshanteringen och bygger på fem steg av avfallshantering. Temat för dagens framförande var hur avfallstrappan kan anpassas till en cirkulär ekonomi och istället bli en cirkulär avfallstrappa. Dr. Lansinks var i sin presentation tydlig med att vi bland annat behöver utbilda både konsumenter, intressenter och politiker i hela värdekedjan för att kunna skapa cirkulära flöden. När han sedan beskrev vikten av att fokusera på att hushålla med resurser istället för att se allt som avfall, så ansåg han att starten kom i Club of Romes bok från 1974 ”Limiths to growth”. Hans egen avfallshierarki från 1979 var sedan nästa milstolpe som alltså nu fyller 40 år och behöver reformeras för att vi skall kunna kliva över i ett cirkulärt samhälle. Han avslutade sedan med att öppna upp för Dr. Graham Aid, som var nästa talare, och hans time-place-function-princip mycket väl kan bli det som leder fram till riktig cirkulär ekonomi.


Material beroende av kontext

Ragn-Sells forsknings- och utvecklingskoordinator Dr. Graham Aid tog över efter Ad Lansink. I sitt anförande talade Dr. Aid om en generell resurshantering för både avfall och råmaterial och att vi måste se det just som ett gemensamt resurslager för att nå dit vi ska. När han sedan kom in på sin time-place-function-princip gjorde han det väldigt tydligt för åhörarna genom konkreta exempel, för att öka förståelsen för att ett materials värde är kontextberoende.

Framtidsdagens syfte är också att följa upp några av de forskningsprojekt som Ragn-Sells och Ragnar Sellberg Stiftelse har finansierat och stöttat genom åren, samt utforskade nya tekniker och metoder för cirkulär avfallshantering. Dagens tredje talare var Lisa Wigh, agronom och affärsutvecklare på Ragn-Sells, som numer sitter i regeringens expertråd gällande kommittédirektivet om giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam. Och det var just en giftfri och cirkulär återföring av avloppsslam och var i fokus i Lisas presentation. Hon ställde ett antal utmanande frågeställningar om hur man skapar en lagstiftning som ger högt resursnyttjande och hur man säkerställer att utvunnet avloppsslam faktiskt återvinns.


Ny teknik

Avloppsslam var även i fokus när nästa talare, Peter Axegård marknadsutvecklingschef på C-Green, berättade om en ny teknik för att avvattna och bränslebereda avloppsslam inför förbränning så att avloppsslammet kan bli aska. Peter berättade om C-Greens metod att omvandla blött slam till en torr produkt med högt energiinnehåll genom avvattning på ett energisnålt sätt. Produkten som bildas i processen heter hydrochar, vilken innehåller över 90 procent fosfor och kan användas som jordförbättringsmedel.

När Chromaforas vd Angelica Adamski fick ordet handlade det om PFAS och en ny teknik för att rena vatten från dessa kemikalier som består av högfluorerande ämnen och som är extremt farliga för både människor och miljö. Angelica beskrev PFAS som nutidens PCB och att det behövs striktare regelverk för att släppa ut PFAS i naturen, för att undvika en miljökatastrof. Innovationsföretaget Chromafora har tagit fram en teknik som kan separera PFAS från vatten genom en kemisk reaktion och filtrering och om denna berättade Angelica i sitt framförande.


Marknadspåverkan bidrar till ökad cirkuläritet

Framtidsdagens sista presentation handlade om Ragn-Sells arbete med oljor, om kedjan från insamling till ny resurs. Mikael Häggström, Recycling, Erik Gustafsson, Treatment & Detox och Kristoffer Ågren, Recyclables, berättade om hur Ragn-Sells sätt att arbeta med oljan bidrar till ökad återinföring. Mikael Häggström visade Recyclings arbete med marknadspåverkan genom att utbilda företagets kunder i sortering, för att inte blanda svårbehandlad och lättbehandlad olja, och därigenom underlätta behandlingsprocessen och i slutändan avsättningen. Erik Gustafsson berättade om Ragn-Sells avancerade behandlingsteknik och Oil Recovery Center som sedan 2016 gett nya förutsättningar att termiskt, kemiskt och mekaniskt behandla oljan. Kristoffer Ågren talade i sin tur om hur Recycling får avsättning för oljan som bland annat skickas till raffinaderier. Dagens sista anförande blev därmed ett bra exempel på det Dr. Ad Lansink sa i dagens första anförande: att både konsumenter, intressenter och politiker i hela värdekedjan behöver utbildas för att kunna skapa cirkulära flöden.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors