2021-06-07 13:32Nyheter

Säkerheten först – i alla lägen

Safety First är idag en del av såväl företagets övergripande strategi som det dagliga arbetet.Safety First är idag en del av såväl företagets övergripande strategi som det dagliga arbetet.

Sedan 2015 har miljöföretaget Ragn-Sells arbetat både långsiktigt och strukturerat med frågor som rör arbetsmiljö. I början låg fokus på den fysiska arbetsmiljön och man lyckades minska antalet skador och olyckor med hela 70 procent. Ett fantastiskt resultat som företaget dessutom lyckats hålla över tid.

Arbetet går under namnet Safety First och är idag en del av såväl företagets övergripande strategi som det dagliga arbetet. Efter fem års arbete med frågorna ligger Ragn-Sells kvar på ett lågt antal skador och olyckor – samtidigt som man ständigt blir bättre på att rapportera in risker och tillbud, vilket är en viktig del i arbetet med att förebygga framtida olyckor.

- Vi ser en mycket högre riskmedvetenhet bland personalen i och med den attitydförändring som Safety first-arbetet bidragit med. Vi ser det framförallt i antalet inrapporterade avvikelser vilket ger oss den data vi behöver för att göra förbättringar i verksamheten och på så sätt undvika framtida olyckor, säger Sofia Blomdal, arbetsmiljöchef på Ragn-Sells.

Men arbetet har inte varit lätt. Inom verksamheten finns många fysiska risker, det är ett stort företag och utspritt på flera geografier. Dessutom är det en verksamhet där det finns flera olika underentreprenörer.

- Vi ser en tydlig skillnad i riskmedvetenheten bland våra egna anställda och underentreprenörer. Här behöver branschen i stort bli bättre! Och det är något som vi nu arbetar tillsammans med TYA i ett projekt som inkluderar andra medlemmar, organisationer och kommuner, säger Sofia Blomdal.

En kulturförändring över tid

Sedan 2015 har Ragn-Sells gjort ett omfattande arbete och många aktiviteter kopplat till att Ragn-Sells ska bli mer hållbara och öka transparensen internt när det gäller arbetsmiljöfrågor. Till en början låg fokus på den fysiska arbetsmiljön. Tidigt i arbetet såg man däremot behovet av att justera den organisatoriska arbetsmiljön och beslutade att låta chefer och anställda att utbilda sig i ”Förtroendefullt samarbete”. Sedan 2019 adderades även arbetet med de mjuka värdena, så som psykisk arbetsmiljö.

- En kulturförändring görs inte över en natt, det är ett långsiktigt arbete. Vi började tidigt att utbilda våra chefer för att skapa ett öppet och förtroendeskapande ledarskap inom organisationen för att kunna gå från pekpinnar till goda exempel. Och sedan två år tillbaka har vi även valt att fokusera på det psykiska välmåendet vilket har inkluderat aktiviteter och workshops kopplade till de mjuka värdena, säger Sofia Blomdal.

På allas agenda

Idag är säkerhetsfrågan på allas agenda. Ledningen för de svenska affärsområdena tar upp frågan vid varje möte och varje regions-, avdelnings- och sektionsmöte följer den mötesstruktur som finns i ledningssystemet där säkerheten alltid står överst på agendan.

Även om bolaget drastiskt minskat de allvarliga olyckorna finns det fortfarande en del ”onödiga” olyckor som sker.

- Beteendet är en komponent som vi identifierat och där vi ser stor potential till förbättring. Många av våra ”onödiga” olyckor sker i samband med användandet av våra fordon, att våra kollegor trampar snett, ramlar eller klämmer sig. Vi gör vad vi kan genom att bygga bort farliga element kring våra fordon och på våra anläggningar – men vi måste också arbeta med beteendet hos våra anställda, säger Sofia Blomdal.

Bränder på våra anläggningar är också något som prioriterats. Bränderna är allt för ofta orsakade av felsorterade material – så här läggs fokus på ökad kunskap vid sortering, hos såväl den egna personalen som hos samhället i stort. Det pågår även ett större arbete över hela Ragn-Sellskoncernen där brandsäkerheten på samtliga anläggningar ses över.

Sofia Blomdal, arbetsmiljöchef på Ragn-Sells

Efter 16 år på Ragn-Sells går Ragn-Sells arbetsmiljöchef Sofia Blomdal vidare i sitt yrkesliv och lämnar över stafettpinnen till en ny arbetsmiljöchef.

Lämnar över stafettpinnen

Efter 16 år på Ragn-Sells går Sofia Blomdal vidare i sitt yrkesliv vilket gör att tjänsten som arbetsmiljöchef nu är möjlig att söka.

-Ragn-Sells har kommit långt i sitt arbete och är helt klart på rätt väg. Den som tar över tjänsten som arbetsmiljöchef tror jag kommer kunna arbeta vidare med framförallt beteenden hos våra egna anställda, hos entreprenörer och även i det långa loppet beteendet hos allmänheten för att minimera många av de olyckor som sker i vårt dagliga arbete, avslutar Sofia Blomdal.

Artiklen finns publicerad på ragnsells.se/inspirerasOm Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar, avgiftar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2300 medarbetare, varav 1500 i Sverige, och omsatte 6,6 miljarder SEK år 2020. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors