2014-05-22 10:16Nyheter

Remissvar: Översyn av deponiskatt

Ragn-Sells AB, nedan kallat Ragn-Sells, är ett familjeägt företag som är moderbolag i en koncern med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Estland, Polen och Lettland. Företagen i koncernen har under 40 års tid arbetat med återvinning i olika former. De bedriver verksamheter såsom insamling, behandling, återvinning, sanering och slutligt omhändertagande av allt från hushållsavfall och verksamhetsavfall till farligt avfall och förorenade jordar. Koncernen hanterar över 4 miljoner ton avfall och andra restprodukter varje år, och förfogar över drygt 100 anläggningar. Ragn-Sellskoncernen omsätter mer än 4 000 miljoner kronor per år, och sysselsätter över 2 000 personer, varav 1 600 i Sverige.

Ragn-Sells har tagit del av Naturvårdsverkets förslag och vill framföra följande.

Våra synpunkter i korthet

  • Att deponiskatten som ekonomiskt styrmedel har spelat ut sin roll. Antalet typer av avfall som överhuvudtaget får deponeras är begränsat. Deponiskatten har en mycket begränsad påverkan på mängden deponeringsbart avfall som produceras. Miljöeffekterna av att sådant avfall deponeras på en modern deponi med rätt skyddsåtgärder är begränsade. Deponiskatten riskerar att styra avfallshanteringen mot ur miljösynpunkt mer riskfylld hantering, som återvinning i anläggningsarbeten. 
  • Avfalls- och återvinningspolitiken ska präglas av en helhetssyn, där den sammanvägda nyttan gentemot miljömålen får styra besluten. Därför bör deponiskatt avskaffas på sådana avfallsslag som kan bli en framtida miljö- eller hälsorisk för samhället, såsom förorenad jord och botten- och flygaska från avfallsförbränning. 
  • Ekonomiska styrmedel som deponiskatt bör stimulera återvinning och återanvändning framför utvinning av nya råvaror. Därför bör deponiskatten avskaffas på sådant avfall som förs till deponier som ett led i tillvaratagandet av framtidens råvaror. 
  • Att deponiskatten i nuvarande form hindar ett effektivt och miljövänligt nyttjande av den resurs som möjligheten att återvinna material och energi ur äldre deponier representerar. Utöver rena resursvinster kan Landfill mining bidra till att hantera betydande miljörisker med äldre deponier.

Läs hela remissen här Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors