2019-10-04 09:43Nyheter

Ragn-Sells och C-Green samarbetar kring återvinning av avloppsslam

Ragn-Sells Treatment & Detox AB (priv) och C-Green Technology AB (priv) har i juni 2019 tecknat avtal om ett samarbete kring en cirkulär helhetslösning för återvinning av energi och fosfor ur avloppsslam från kommunala reningsverk. Avtalet omfattar planering av en fullskalig anläggning baserad på C-Greens teknik för att omvandla avloppsslam till biokol – OxyPower HTC.

Idag återvinns endast en tredjedel av den värdefulla fosforn i svenskt avloppsslam. Ragn-Sells är Sverigeledande på att omhänderta och återvinna näringsämnen från avloppsslam. Vi hanterar årligen omkring 250 000 ton slam, men vi vill återvinna mer och utforskar löpande metoder där avloppsslam omvandlas till bränsle som kan förbrännas på sådant sätt att det sedan går att återvinna den livsviktiga fosforn ur askan.

- Därför är vi glada för det samarbete vi nu startat upp med C-Green och ser fram emot att testa deras teknik och bidra till att den börjar appliceras på avloppsslam, säger Jonas Wibom, affärsutvecklingschef på Ragn-Sells.

C-Greens teknik utnyttjar hydrotermisk karbonisering (HTC) för att på ett miljövänligt och energieffektivt sätt omvandla slam till biokol. Genom att avvattna och behandla det blöta slammet får man ett fast biokol som lämpar sig utmärkt som biobränsle.

Världens första OxyPower HTC anläggning driftsätts nu under hösten på StoraEnsos bruk i Heinola, Finland. Den har kapacitet att konvertera 20 000 ton slam per år till biokol och beräknas ge bruket en minskad klimatpåverkan på minst 2 500 CO2 ekv per år.

- Vi vill kunna inkludera den här tekniken i vårt erbjudande till reningsverk, där vi kommer att kunna erbjuda en helhetslösning som består i att ta hand om slammet och också garantera återvinning av fosfor. Det producerade biokolet skulle då förbrännas på ett sätt som möjliggör utvinning av fosfor ur askan genom tekniken Ash2Phos, som vårt innovationsbolag EasyMining har utvecklat, fortsätter Jonas Wibom.

- Tillsammans med Ragn-Sells och EasyMining tar vi nu ett stort steg framåt vad gäller kretsloppsanpassad återvinning av växtnäring och energi i avloppsslam, säger Erik Odén, vd på C-Green. I ett slag eliminerar vi även många av de problem som kommuner har med sin slamhantering, samtidigt som vi minskar negativ klimatpåverkan och får ett renare samhälle.

Om C-Green
C-Green är ett svenskt teknikföretag med målet att återvinna slam på ett kostnadseffektivt och klimatsmart sätt. Vår innovation - OxyPower HTC - är en energieffektiv, hydrotermisk karboniseringsprocess (HTC) som konverterar slam och våt biomassa till biobränsle. Våra anläggningar förser kommuner, jordbruk, industrier och livsmedelsproducenter med en säker och miljöanpassad slamhantering som även förenklar återvinning av både kväve och fosfor.

www.c-green.se
Se även EasyMinings hemsida: www.easymining.se


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors