2023-12-21 16:02Nyheter

Ragn-Sells kommentar till klimathandlingsplanen

Regeringen lämnar vart fjärde år en klimatpolitisk handlingsplan till riksdagen som visar hur regeringens politik sammantaget bidrar till att nå de nationella klimatmålen. Nu återstår att se om regeringens politik kommer kunna leverera gedigna, förankrade och konkreta förslag för den snabba omställning vi behöver, skriver miljöföretaget Ragn-Sells i en kommentar. 

Den klimatpolitiska handlingsplanen har en viktig roll att spela för det nationella klimatarbetet och för att driva på utvecklingen mot en mer hållbar framtid som tydligt inkluderar minskade utsläpp och att de nationella och globala klimatmålen samt Sveriges klimatåtaganden gentemot EU nås. 

Den handlingsplan som regeringen idag släpper sägs av regeringen själv vara den mest omfattande hittills. Ett stort fokus är åtgärder för att sänka utsläppen och bibehålla en stark och konkurrenskraftig industri. En rad politiska förslag presterades, däribland en ny utredning som sjösätts under 2024 som ska undersöka vilka styrmedel och åtgärder som behövs för klimatomställningen framåt.  

- Ragn-Sells efterlyser en långsiktig och konsekvent inriktning på klimatfrågan. Både näringslivet och industrin behöver tydliga spelregler för att kunna göra investeringar i en hållbar framtid. Det återstår att se om en ny utredning kommer kunna leverera gedigna, förankrade och konkreta förslag för den snabba omställning vi nu behöver, säger Susanna Lind, chef samhällskontakter Ragn-Sells Sverige. 

Regeringen nämner ökad cirkularitet och behovet av hållbara värdekedjor där ineffektiv användning och hantering av naturresurser adresseras. Därtill menar regeringen att en hållbar råvaruförsörjning genom bland annat återvunnet material kommer vara central för en långsiktigt hållbar klimatomställning. 

- Det är glädjande att regeringen betonar att övergången till en cirkulär ekonomi kräver en snabb omställning till cirkulära och biobaserade värdekedjor där naturresurser används mer effektivt och där avfall kan förädlas till exempelvis insatsvaror. Nu behövs ett fokuserat och praktiskt arbete där politisk vilja omsätts i handlingskraft. Det kommer att vara helt avgörande för Sveriges möjligheter att klara sina klimatmål. Det återstår att se vad regeringen kommer leverera på denna punkt, fortsätter Susanna.  

Chef för samhällskontakter i Sverige på miljöföretaget Ragn-Sells

Susanna Lind, Chef för samhällskontakter i Sverige på miljöföretaget Ragn-Sells

Regeringen gör bedömningen att svenska företag behöver en trygg och hållbar råvaruförsörjning. Detta gäller framför allt sådana metaller och mineraler som är kritiska och strategiska enligt EU:s förordning om kritiska råmaterial och som är nödvändiga i produktionen av t.ex. vindkraftverk, batterier, livsmedel och transportinfrastruktur. Regeringen menar att den cirkulära användningen av innovationskritiska metaller och mineral bör stärkas.  

- Dagens föråldrade syn på avfall står i vägen för att utvinna kritiska råvaror ur avfall och därmed säkra en starkare självförsörjning. Trots att vi ser växande hot mot tillgången på allt fler material tar vi inte hand om de råvaror som redan finns i överflöd i vårt avfall. Ett exempel är återvinning av fosfor ur avloppsslam som gör nytta för miljön och klimatet. Det är beklagligt att regeringen inte presenterar åtgärder för att förenkla denna återvinning, avslutar Susanna Lind, chef samhällskontakter Ragn-Sells Sverige. 

Regeringen behöver ta ledarrollen i det klimatpolitiska arbetet. Nu är tiden för att driva på för en cirkulär ekonomi, inte bara inom Sveriges gränser, utan även inom EU och i de globala klimatförhandlingarna. Genom att minska avfall och resursanvändning kan vi skapa en hållbar framtid och möjliggöra en ekonomi som gynnar både människor och planeten.  Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fyra länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2022 uppgick Ragn-Sells omsättning till 8,7 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors