2019-03-13 16:30Nyheter

Ragn-Sells gör industrideponi till natur genom ekologisk restaurering

null

Genom ett banbrytande samarbete mellan Ragn-Sells, SCA Obbola och Ecogain blir industrideponin i Obbola ett med naturen genom ekologisk restaurering. Från industrideponi till naturområde med djur och växter som passar den övriga naturen längs Umeälvens delta.

Samarbetet mellan Ragn-Sells och SCA Obbola initierades 2003 när pappersbruket skulle sluttäcka sin industrideponi Obbola utanför Umeå.

– Vi har använt deras eget avfall för att täcka den här deponin och arbetet har fortgått sedan 2004, säger Marcus Åberg, marknadsområdeschef vid Ragn-Sells i Umeå.

Konstruktionen som läggs ut i elva lager som består av olika typer av avfall, mixade och utlagda för att åstadkomma sin del av en total funktion i sluttäckningen. Konstruktionen är framtagen för att klara kraven för täthet på en deponi för icke farligt avfall, men efter tester så klarar den tätheten för en deponi för farligt avfall, som är tio gånger hårdare. Tätheten i sluttäkten verifieras av två provytor, vilka övervakas av Luleå Tekniska Universitet, som också är en samarbetspartner.

– När vi började närma oss slutet kände vi att vi ville göra något positivt av deponin och inledde ett samarbete med Ecogain, som jobbar med ekologisk restaurering, säger Marcus Åberg.

Ekologerna vid Ecogain, som är branschledande i Norden inom ekologisk restaurering av tidigare industrimiljöer, började för ett och ett halvt år sedan att ta fram en plan för den ekologiska restaureringen av Obboladeponin, tillsammans med Ragn-Sells och SCA Obbola.

– Det handlar helt enkelt om att återställa och hjälpa naturen att komma tillbaka efter ett stort ingrepp, som en deponi faktiskt är. Vi har tagit fram planer för naturens återhämtning, både vad gäller växt- och djurliv.

Plan för flora och fauna

Att designa ny natur på en industrideponi är en komplex process.

– När det gäller själva restaureringen av naturen är det väldigt viktigt att det blir rätt och vi har fått ovärderlig hjälp av Ecogain och SCA Skog för att ta fram vilka arter som ska finnas och hur arbetet med restaureringen ska gå till.

Ecogains ekologer har tagit fram en plan för flora och fauna och hur djur- och växtliv ska passa Obbola-området som ligger längs Umeälvens delta.

– Vissa växter behöver en viss sorts jord vad gäller näring, kalk och så vidare – det är inte bara att lägga vilken jord som helst. Och för att få hit vissa djur måste vi ha en viss typ av växter, och så vidare. Ragn-Sells har med sin unika kunskap om SCA Obbolas olika processavfall, inte bara tagit fram sluttäckningskonstruktionen, utan kommer också att ta fram jordar som med sina olika egenskaper kommer att hjälpa växter av rätt sort, att etablera sig.

Samarbetar med ornitologer

Den ekologiska restaureringen kommer att påbörjas under 2019. Målet är att sluttäckten av deponin ska vara klar till årsskiftet 2020-2021 och att restaureringsarbetet ska vara klart sommaren 2021.

– Mycket av själva arbetet kommer vi på Ragn-Sells att utföra. Under vintern kommer vi förbereda ytan som vi sen ska plantera på. Till exempel kommer vi att plantera 8 000 gråalar och klibbalar under sensommaren.

– Vi kommer att beställa fröblandningar som ska passar den lokala faunan och som lockar de insekter som ska finnas i området. Det handlar inte bara om att skapa rätt förutsättningar för önskade arter utan även att ta bort oönskade invasiva arter såsom jättebalsamin.

I arbetet att återställa naturen ingår också att så ängsmark och installera stenrösen och rishögar som vissa djur- och växtarter trivs i.

– Vi kommer i samarbete med ornitologiska föreningar bygga en backsvalebrant för att försöka förmå backsvalor att häcka på området.

I Ecogains plan för ekologiska och sociala mervärden finns också att Obboladeponin ska bli en del av ett större rekreationsområde.

– Det ligger väldigt fint vid Umeälvens högsta punkt, med fantastisk utsikt. Ragn-Sells förbereder idag området för eventuella fågeltorn, grillplatser och en pulkabacke som vi hoppas kommer att göra området till ett populärt fritidsområde. Vi för dialog med kommun och länsstyrelse för att förmå dem att ta över skötseln av sådana gemensamhetsanläggningar men tyvärr är intresset än så länge svalt.

Gett ringar på vattnet

Arbetet med att restaurera naturen på Obbola industrideponi har gett ringar på vattnet och fler kunder har visat intresse för liknande deponitäkter.

– Att kapsla in det som är deponerat på ett säkert sätt, med ett säkert skal som sen blir ett med naturen går att applicera på fler ställen och vi har samarbeten på gång som ännu är i sin linda.

Samarbetet mellan Ragn-Sells, SCA Obbola och Ecogain har också genererat möjligheten designa jord för olika ändamål.

– Genom det här projektet kan vi på Ragn-Sells, med hjälp av Ecogains kunskap om djur och natur och vår egen kunskap om avfallens egenskaper, designa jordar av olika karaktär för att passa olika lokala biotoper. Det kan vara allt från vanlig gräsmattejord till jord speciellt anpassad för ekologisk restaurering, säger Marcus Åberg.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors