2023-04-20 03:50Nyheter

Ny rapport: Stor potential för Sverige att bli mer självförsörjande på gödningsmedel

Miljöföretaget Ragn-Sells välkomnar Jordbruksverkets nya rapport som visar på Sveriges stora potential vad gäller att bli självförsörjande på gödselmedel bara genom att nyttja de restprodukter vi redan har. Rapporten är skriven på uppdrag av regeringen och har analyserat förutsättningar och initiativ för inhemsk gödselmedelsproduktion.

- Det vi idag kallar för avfall måste börja betraktas som vilken råvarukälla som helst. Vi har redan tillgång till flera avfallsflöden som är fulla med viktiga näringsämnen lämpade för produktion av gödningsmedel, men vi hindras av dagens föråldrade syn på avfall och linjära lagstiftning, säger Susanna Lind chef för samhällskontakter på Ragn-Sells.

Enligt rapporten saknas det i dagsläget mineralgödselproduktion i Sverige. Importberoendet är särskilt stort för kvävegödselmedel, eftersom mineralgödsel svarar för merparten av kvävetillförseln till åkermarken. Samtidigt har man identifierat många resursflöden i Sverige som kan användas för gödselmedelsproduktion. I den listan finns bland annat restprodukter från industri- och livsmedelsproduktion, avloppsvatten, rötrester från biogasanläggningar samt aska.

- Rapporten är tydlig. Om vi använder de restprodukter vi redan har i samhället kan Sverige bli mer självförsörjande på gödselmedel och minska importberoendet från exempelvis Ryssland. Det skulle också kunna leda till minskat ekologiskt fotavtryck/minskade CO2 utsläpp, säger Sara Stiernström, produktchef på EasyMining.

Utvinning och hantering av kritiska råvaror ligger enligt FN bakom hälften av världens klimatutsläpp, 90 procent av vattenbristen och 90 procent av hotet mot biologisk mångfald. Samtidigt gynnar dagens lagstiftning och marknadsförhållanden fortsatt jungfrulig utvinning, vilket innebär att återvunna råvaror har svårt att konkurrera.

I rapporten lyfts en rad redan pågående initiativ. I referensgruppen deltog Sara Stiernström, produktchef för Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining, som har flera världspatent för återvinning och återföring av näringsämnen från olika resursflöden.

- Jag kan konstatera att flera av de initiativ som presenterades under arbetets gång stöter på samma hinder i dagens lagstiftning som oss. Vi var överens om att det behövs en översyn av regelverken, både koppla till svensk gödselmedelslagstiftning och möjligheten att få miljötillstånd, säger Sara Stiernström.

För mer information, kontakta gärna:
Susanna Lind, chef för samhällskontakter i Sverige, 070-927 28 24, susanna.lind@ragnsells.com
Sara Stiernström, produktchef EasyMining, 070 927 28 85, sara.stiernstrom@easymining.se
Emma Ranerfors, pressansvarig, 010-723 24 16, press@ragnsells.com

FAKTA: Jordbruksverkets rapport
Jordbruksverket har fått i uppdrag av regeringen att inom ramen för livsmedelsstrategin analysera förutsättningar för gödselmedelsproduktion i Sverige samt kartlägga vilka projekt inom gödselmedelsproduktion som är på gång. I slutet av mars lanserades Jordbruksverket sin rapport ”Gödselmedelsproduktion i SverigeOm Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2021 uppgick Ragn-Sells omsättning till 7,6 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors