2013-12-11 13:25Nyheter

Krönika i Transportnytt - Avfall är en del av försörjningskedjan

Transportnytt har bjudit in Mats Berlin, chef för affärsområde Bastjänster, att skriva Åsikten. Hans krönika införs i årets första nummer.

Läs krönikan som pdf här

Avfall är en del av försörjningskedjan

Avfall är resurser på fel plats. Det är ett konstaterande som knappast är nytt men, som framöver kommer att få allt större betydelse för hur vi utformar våra liv, företag och samhällen.

Mänskligt liv och verksamhet har under alla tider genererat avfall. Under den industrialiserade delen av vår historia har företag världen över lagt mycket tid och möda på att utveckla och optimera sina varuflöden, med syftet att öka effektivitet och lönsamhet. Hanteringen av företagens restprodukter har inte rönt samma stora intresse, utan fokus för avfallshanteringen har främst varit att – just – skaffa bort avfallet så enkelt och smidigt som möjligt. På sätt och vis har det varit logistikvetenskapens "skuggsida".

I takt med att vi inser ändligheten i jordens råvaruresurser – och därmed stigande priser för råvaror - bryter nu nya tankar och idéer fram. Ett viktigt paradigmskifte ligger framför oss, övergången till den cirkulära ekonomin. Detta innebär, kort sagt, att vi måste ställa om från resursförbrukning till industriell återanvändning och materialåtervinning.

Vi kommer att se helt nya, revolutionerande, affärsmodeller, där företagen säljer funktionalitet istället för produkter. Ägandet övergår aldrig till kunden. Detta kommer naturligtvis förändra mycket av grundläggande affärslogik såväl som logistik- och varuflödesmönster.

Vidare kommer avfallsminimering att bli viktigt för hela värdekedjor, inte bara för det enskilda företaget.

För att underlätta dessa stora förändringar arbetar vi inom Ragn-Sells kontinuerligt med att ta fram lösningar med sikte på framtiden. Vi har ett dubbelt fokus, allt skall vara såväl effektivt som miljömässigt riktigt.

Traditionellt miljöarbete inom logistik- och transportsektorn har alltför ofta begränsat sig till utsläppsminimering genom alternativa bränslen, miljösmart körning och effektiv planering. I en cirkulär värld, däremot, krävs att vi beaktar kundernas totala värdekedjor för att göra vår del för att sluta kretsloppet.

En annan konsekvens rör beslutsfattandet hos kundföretagen. I takt med att avfallet mer och mer betraktas som en integrerad del av varuflödet, måste det beaktas även av företagens logistikfunktioner. Ansvar för avfall och logistik blir naturligt förenade.

När det sedan gäller offentliga upphandlingar regleras ofta avfallsentreprenader i detalj, vilket tyvärr konserverar ett beteende som bara styr mot pris och inte mot cirkulär effektivitet och miljönytta.  

Genom att istället fokusera mer på vad som skall uppnås och mindre på hur, lämnas mer öppet för entreprenörernas kreativitet, vilket gynnar utveckling och effektivitet.
Motprestationen från entreprenörerna måste givetvis vara att bedriva en seriös verksamhet som följer tillstånd, lagar och regler. För Ragn-Sells, som har som mål att vara ett miljöföretag i världsklass, är detta en självklarhet.

Min åsikt är att vi måste börja arbeta cirkulärt. Inte för att möjliggöra en bättre framtid, utan för att möjliggöra en framtid över huvudtaget.

/Mats Berlin, chef för affärsområde Bastjänster inom Ragn-SellsOm Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors